КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова комісії з припинення

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

27.04.2016

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

22776959

 

4. Місцезнаходження

 

32300, Хмельницька, Кам'янець-Подільський, м. Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 22Б

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(03849) 32912, 32912

 

6. Електронна поштова адреса

 

elektron@emitent.km.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

27.04.2016

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

№79, "Бюлетень. Цінні папери України"

 

29.04.2016

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

www.plant-eleсtron.net

 

27.04.2016

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2.  Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - тому що ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності емітент не одержував.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку.
10. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емітент  не здiйснював випуск облiгацiй.
12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що  iншi цiннi папери емітентом не випускались.
12. 4) Iнформацiя про похідні цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похідні цiннi папери емітентом не випускались
12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емітент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -  тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість  або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції -  тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість  або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв - тому що емітент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
18.Iнформацiя про випуски iпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні  облігації.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.
21.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емітент не здійснював.
23.-27 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - тому що публічні акціонерні товариства не оприлюднють повний текст аудитоського висновку в табл. 29.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№180911

3. Дата проведення державної реєстрації

31.12.1999

4. Територія (область)*

68000 - Хмельницька

5. Статутний капітал (грн)

39866400,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

72

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

"ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ" 32.50, "ПАКУВАННЯ" 82.92, "ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ" 47.19

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління підприємства не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬБАНК"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26000500104288

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Постачагропром"

37565607

Україна, 32000, Хмельницька, Городоцький, м. Городок, вул. Грушевського 57

99,940100

9 юридичних осiб

д/в

д/в, д/в, Хмельницька, д/в, д/в, д/в

0,053900

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

367 фiзичних осiб

д/в, д/в, 01.01.1900, д/в

0,006000

Усього

100,000000

 

* Заповнювати не обов'язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Голова комісії з припинення

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бадик Святослав Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА, 432193, 07.02.1998, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Хмельницький технологічний інститут, 1987р., інженер-механік

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2015, Невизначений термін.

9) опис

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) на невизначений термін. Непогашеної судимості не має.

 

1) посада

Член комісії з припинення, в. о. головного бухгалтера

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котик Олег Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА, 428031, 13.12.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1981

5) освіта**

д/в

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - невідома.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2015, Невизначений термін.

9) опис

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.). Непогашеної судимості не має.

 

1) посада

Член комісії з припинення

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вознюк Анатолій Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА, 403757, 01.11.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1959

5) освіта**

д/в

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - невідома.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2015, Невизначений термін.

9) опис

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.). Непогашеної судимості не має.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова комісії з припинення

Бадик Святослав Олександрович

НА, 432193, 07.02.1998, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

800

0,000502

800

0

0

0

Член комісії з припинення, в. о. головного бухгалтера

Котик Олег Миколайович

НА, 428031, 13.12.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

0

0,000000

0

0

0

0

Член комісії з припинення

Вознюк Анатолій Олександрович

НА, 403757, 01.11.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

16

0,000010

16

0

0

0

Усього

816

0,000512

816

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Постачагропром"

37565607

Україна, 32000, Хмельницька, Городоцький, м. Городок, вул. Грушевського 57

159370154

99,940146

159370154

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

159370154

99,940146

159370154

0

0

0

                   

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

28.04.2015

Кворум зборів **

99,945120

Опис

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Висновок незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора Товариства.
8. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
10. Затвердження договорів, укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період.
11.Припинення ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН» шляхом перетворення в ТДВ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН».
12. Створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу.
13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
15. Визначення порядку і строку заявлення кредиторами вимог до Товариства.
16. Затвердження Положення про комісію з припинення Товариства.
17. Визначення порядку та умов перетворення Товариства, затвердження плану перетворення.
18. Визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.
19. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН», що припиняється шляхом перетворення, на частки ТДВ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН», що створюється шляхом перетворення.

Фрагмент протоколу ЗЗА зрозглядом питань порядку денного.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання лічильної комісії)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного.

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб:
Буйна Ірина Миколаївна  - Голова Лічильної комісії.
Гадлевська Діана Василівна  - член Лічильної комісії.
Котик Сніжана Анатоліївна - член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який запропонував обрати головою річних загальних зборів акціонерів генерального директора товариства Бадика Святослава Олександровича.

Проект рішення:
Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Бадика Святослава Олександровича.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який запропонував обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Бандуру Любов Михайлівну.

Проект рішення:
Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Бандуру Любов Михайлівну.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який запропонував затвердити Регламент проведення зборів.

Проект рішення:
Затвердити Регламент проведення зборів:
- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів - до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.

Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна акція - один голос.
Голосування з питань порядку денного - відкрите.
Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, крім питання про припинення товариства шляхом його перетворення, що відповідно до статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів у більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який оголосив звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства)

Слухали: Члена наглядової ради Товариства Благуна Віталія Миколайовича, який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


7. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Висновок незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича,  який оголосив основні дані висновку незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
Пропонується затвердити висновок незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Проект рішення:
Затвердити висновок незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
 
Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який доповів інформацію, яка міститься у річному звіті та балансі Товариства за 2014 р.
Пропонується затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

Проект рішення:
Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
 
Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який повідомив присутніх, що Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році отримало збитки у розмірі 2324 тис. грн. Нерозподілений балансовий збиток Товариства за 2014 рік становить 2324тис. грн. В зв'язку з тим, що Товариство за фінансовими результатами за звітний рік є збитковим, залежне від зовнішніх джерел фінансування і на даний час має нагальну потребу у надходженні значних фінансових ресурсів для подальшого його розвитку і покриття боргів, утримання нерухомого майна, здійснення оплати праці працівникам товариства, оплати податків та обов'язкових зборів, оплати контрагентам за отримані товарно-матеріальні цінності, послуги, виконані роботи.

Проект рішення:
1. Покрити збитки за рахунок очікуваних прибутків в майбутніх звітних періодах.
2. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження договорів, укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який повідомив що за період з 24 квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року Товариство в ході своєї поточної виробничо-господарської діяльності уклало 20 договорів із різними контрагентами.
У зв'язку із цим запропоновано договори укладені в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період затвердити.

Проект рішення:
Затвердити договори, укладені в ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 24 квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення  в ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН")

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який повідомив, що з метою є мінімізації витрат Товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство доцільно прийняти рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.
Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проект рішення:
Припинити Публічне акціонерне товариство "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" (місцезнаходження: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, буд. 22-Б).

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


12. З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який повідомив, що для забезпечення виконання рішення про припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення в ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" та для управління справами Товариства слід створити комісію з припинення та обрати її персональний склад.

Проект рішення:
Створити комісію з припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" у наступному складі:
Голова комісії з припинення - Бадик Святослав Олександрович: паспорт серія НА номер 432193, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 07 лютого 1998 року, податковий номер 1775604631;
Член комісії з припинення - Котик Олег Миколайович: паспорт серія НА номер 428031, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 13 грудня 1997 року, податковий номер 2963605930;
Член комісії з припинення - Вознюк Анатолій Олександрович - паспорт серія НА номер 403757, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області 01 листопада 1997 року.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


13. З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Наглядової ради Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який запропонував припинити з 28 квітня 2015 року повноваження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити з 28 квітня 2015 року повноваження:
голови Наглядової ради - Годзіша Андрія Олександровича;
члена Наглядової ради - Климчука Володимира Миколайовича;
члена Наглядової ради - Благуна Віталія Миколайовича..

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


14. З 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Генерального директора Товариства)

Слухали:Бадика Святослава Олександровича, який запропонував припинити  повноваження Генерального директора Товариства у зв'язку із прийняттям рішення про припинення Товариства та обранням комісії з припинення.

Проект рішення:
Припинити з 28 квітня 2015 року повноваження Генерального директора Товариства Бадика Святослава Олександровича.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


15. З 15-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення порядку і строку заявлення кредиторами вимог до Товариства)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який повідомив, що слід визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про його припинення.

Проект рішення:
Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", що припиняється внаслідок перетворення, становить два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі разом із документами, якими кредитор обґрунтовує свої вимоги, за адресою: 32300, Хмельницька область, місто  Кам'янець-Подільський, вулиця Маршала Харченка, будинок 22-Б.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


16. З 16-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Положення про комісію з припинення Товариства)

Слухали:Бадика Святослава Олександровича, який оголосив зміст Положення про комісію з припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" та запропонував його затвердити.

Проект рішення:
Затвердити Положення про комісію з припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".
 
Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


17. З 17-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення порядку та умов перетворення Товариства, затвердження плану перетворення)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який оголосив План (порядок та умови) перетворення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" та запропонував його затвердити.

Проект рішення:
Затвердити План (порядок та умови) перетворення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".

Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


18. З 18-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов'язкового викупу акцій у акціонерів)

Слухали:Бадика Святослава Олександровича, який запропонував визначити порядок та умов реалізації права вимоги обов'язкового викупу акцій у акціонерів.

Проект рішення:
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій.
Викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю здійснюється за ринковою вартістю акцій, затвердженою Наглядовою радою Товариства відповідно до ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства".
Особи, що мають право вимоги викупу акцій встановлюються за даними реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", складеному станом на 24 годину 22 квітня 2015 року та даними лічильної комісії щодо голосування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів від 28.04.2015 р. - "Припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення в ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".
У строк до 28 травня 2015 року акціонери, які голосували проти прийняття рішення про припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, мають право подати, або надіслати на ім'я голови комісії з припинення Товариства письмову вимогу про викуп акцій з обов'язковим зазначенням:
- для фізичних осіб -  прізвище, місце проживання,  кількість,  тип та/або  клас
акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- для юридичних осіб -  найменування, місцезнаходження,  кількість,  тип та/або  клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером, або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Вимоги акціонера).
До Вимоги акціонера - фізичної особи повинні бути додані копія паспорту (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на час звернення), а також копія довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків. При поданні вимоги персонально акціонер повинен мати при собі паспорт.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи. Повноваження керівника юридичної особи підтверджуються витягом зі Статуту в частині повноважень керівника, копією Наказу про призначення керівником підприємства, установи, організації, засвідчених належним чином, а також Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на дату подання Вимоги акціонера - юридичної особи про викуп акцій. Повноваження представника акціонера - юридичної особи підтверджуються належним чином оформленою довіреністю.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій та додані до неї документи, або їх копії, повинна бути надіслана або подана за місцезнаходженням ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" у робочі дні з 10-00 до 14-00. Уповноважена особа Товариства - Голова комісії з припинення Товариства.
Вимога акціонера про викуп належних йому акцій може бути подана акціонером, або його представником (при наявності належним чином засвідчених документів, що свідчать про наявність у представника таких повноважень), безпосередньо за адресою місцезнаходження Товариства у робочі часи, що зазначені вище. В цьому разі договір купівлі-продажу акцій та відповідне розпорядження підписуються сторонами в день подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій за місцезнаходженням Товариства. До Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій додатково додаються:
- 2 (два) примірника підписаного з боку акціонера договору купівлі-продажу акцій;
- 1 (один) примірник відповідного розпорядження для зберігача, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально.
В разі подання Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій без належним чином заповнених та засвідчених документів (договору купівлі-продажу акцій, розпорядження для зберігача тощо), Вимога акціонера про викуп належних йому акцій вважається неподаною.
Вищевказані документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення адресату через установу зв'язку до закінчення останнього дня строку, передбаченого для подачі Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій.
Своєчасно подані документи протягом трьох робочих днів з моменту надходження аналізуються комісією з припинення на достатність підстав для викупу та, в разі задоволення вимоги, голова комісії з припинення Товариства підписує два примірники договору купівлі-продажу акцій, один з яких направляється продавцю за адресою, вказаною таким продавцем у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій.
Зі змістом договору купівлі-продажу акцій, зразком Вимоги акціонера про викуп належних йому акцій, зразком розпорядження для зберігача, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі часи Товариства.
У строк до 27 червня 2015 року Товариство має здійснити сплату вартості акцій акціонерам, які звернулися до нього з письмовою Вимогою про викуп належних акціонеру акцій, вимоги яких задоволені комісією з припинення Товариства, та з якими укладено договір купівлі-продажу акцій. При цьому оплата здійснюється не пізніше ніж протягом 30 днів після надходження на адресу акціонерного товариства Вимоги від акціонера про викуп акцій.
Оплата акцій здійснюється одним із способів, вказаних акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій:
готівковими грошовими коштами через касу Товариства за адресою: 32300, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, буд. 22-Б;
у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, вказаний акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій;
шляхом перерахування коштів поштовим переказом за адресою, вказаною акціонером у Вимозі про викуп належних йому акцій.
У випадку відсутності такого визначення у Вимозі акціонера про викуп належних йому акцій, грошові кошти перераховуються: для фізичних осіб-акціонерів -  поштовим переказом (за адресою місця проживання (місцезнаходження), вказаному у Національній обліковій системі; для юридичних осіб-акціонерів - у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок.
Про зазначений порядок реалізації права викупу акцій всі акціонери повідомляються протягом 10 робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів шляхом розміщення тексту цього порядку на власному веб-сайті акціонерного товариства.
 
Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.


19. З 19-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку обміну акцій ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", що припиняється шляхом перетворення, на частки ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", що створюється шляхом перетворення)

Слухали: Бадика Святослава Олександровича, який оголосив, як такий, що пропонується порядок обміну акцій ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", що припиняється шляхом перетворення, на частки ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", що створюється шляхом перетворення, та запропонував вказаний порядок затвердити.

Проект рішення:
Обмін акцій акціонерів у статутному капіталі ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, буде проводитись на наступних умовах:
Акції ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" конвертуються в частки в статутному капіталі ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".
Коефіцієнт конвертації акцій ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в частки в статутному капіталі ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" становить 1:1.
Розподіл часток в статутному капіталі ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"  здійснюється таким чином, щоб номінальна вартість частки в статутному капіталі ТДВ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", яку отримує акціонер ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", була рівною номінальній вартості акцій ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", які належали такому акціонеру.
Обмін простих іменних акцій ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" буде здійснено у строк, що починається з 29.04.2015 року та закінчується за 7 (сім) днів ( встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту. В обмін на акції ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" акціонери отримують письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".
Для забезпечення створення товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", особи, які виявили бажання стати учасниками товариства з додатковою відповідальністю, повинні подати на ім'я комісії з припинення ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" заповнені Анкети з персональними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезнаходженням товариства. Заповнена анкета підписується особою, що має намір бути учасником товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Анкети), та подається або надсилається за місцезнаходженням акціонерного товариства.
До Анкети додаються:
для фізичних осіб: копія паспорта (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчить про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на поточну дату); копія довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
для юридичних осіб копії наступних документів, завірених підписом керівника юридичної особи та скріплених печаткою юридичної особи: виписки з ЄДРПОУ; статуту (остання редакція, або Статуту та всіх наступних змін до нього); протоколу (наказу) про призначення керівника; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданого державним реєстратором, що є дійсним на день подачі анкети.
Анкета та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправлення поштового листа кожному акціонеру ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
В разі надіслання Анкети та доданих до неї документів через установу зв'язку, Анкета та додані до неї документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення за місцезнаходженням ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" через установу зв'язку в останній день вищевказаного строку подачі акціонерами Анкет. Якщо такий останній день строку подачі акціонерами Анкет є неробочим днем установи зв'язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв'язку, що слідує за неробочим.
Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов'язання ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН".
Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю у строк та у порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту.
 
Підсумки голосування:
"ЗА" - 159 371 683 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення прийнято.

Голова зборів Бадик Святослав Олександрович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Бадик С.О.
Секретар зборів Камінник Л.М.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.

Опис

В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

32522637

Місцезнаходження

Україна, 32300, Хмельницька, Кам`янець-Подiльський, м. Кам`янець-Подiльський, вул. Л. Українки 41 "б"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 3228

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2003

Міжміський код та телефон

(03849) 5-04-36

Факс

(03849) 5-04-36

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку.

Опис

Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2015 рік на підставі договору №2-02-фз вiд 22.02.2016р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

     

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.02.2000

3/22/1/00

Хмельницька територіальне управління ДКЦПФР

UA3227769591

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

159465600

39866400,00

100,000000

Опис

Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалась.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

                     

 

XI. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам`янець-Подiльської мiської ради на базi державного пiдприємства завод "Електрон", який в свою чергу був видiлений з державного пiдприємства - завод "Електроприлад".

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйну структуру основного виробництва ПАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" складають слiдуючi цехи та пiдроздiли: - основне виробництво: цех механообробки та складально-монтажний цех. Крiм того пiдприємство має допомiжне виробництво, яке складається з наступних пiдроздiлiв: - цех енергозбереження №18; - ремонтно-механiчний цех №24; - iнструментальний цех №20; ; - ремонтно-будiвельна дільниця №28. ПАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" має наступнi дочiрнi пiдприємства: - ДП "Комерцiйний центр"; - ДП "Електрон-сервiс".

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 68 осіб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 4 особи. Фонд оплати працi в 2015 роцi склав 1049 тис.грн., що на 198 тис.грн. більше нiж в 2014 роцi. Збільшення ФОП пов'язано iз підвищенням посадових окладів та завантаженням працівників у звiтному роцi. Кадрова програма емiтентом не передбачена.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного року з боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації емітенту не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика товариства затверджена наказом генеральним директором ПАТ "Кам`янець-Подільський завод "Електрон" і є незмінною протягом звітного періоду та встановлює такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов`язань: амортизацiю об'єктiв основних засобiв та нематеріальних активів нараховувати прямолiнiйним методом; ліквідаційну вартість прийняти такою, що дорівнює нулю; амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати методом списання 100% вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта; у складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю не бiльше 2500 грн. з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу); величину резерву сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi; оцiнку вибуття запасiв здійснювати за середньозваженою собівартістю; оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати методом вивчення виконаної роботи.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" випускає досить великий спектр продукцiї: - виготовляє - значну частину товарної продукцiї займає виробництво продукцiї для медичних закладiв - це лiжко медичне функцiональне 2-х секційне та 3х секційні на колесах, ліжко просте стацiонарне, медичний столик, пiдставка пiд крапельницю, офтомологічний стіл, операаційний,стіл, масажний  та iнше.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2014 році ПАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон" придбав комп'ютерну техніку  загальною вартістю 20 тис.грн. .Протягом 2015р. відчужено основних засобів на суму 15 тис.грн., на поліпшення основних засобів витрачено 5109 тис.грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не здійснювались.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства придбані в 70-80-х роках, практично більшість зношені. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 48481 тис.грн., сума нарахованого зносу - 29725 тис.грн., ступінь їх зносу - 61,3%.
Ступiнь використання основних засобiв - 100% Спосiб утримання активiв -використовуються у процесi надання послуг та для здiйснення адмiнiстративних та соцiально-культурних функцiй. Утримання активiв не  призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Мiсцезнаходження основних засобiв -  за адресою Товариства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, яка впливає на результати дiяльностi пiдприємства є низька платоспроможнiсть населення. Також є частина продукцiї спецiального призначення, ринком збуту якої є бюджетнi органiзацiї. Дефiцит бюджетiв рiзних рiвнiв значно зменшує коло потенцiйних споживачiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод підприємством  нараховано та сплочено штрафів не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В звітному періоді Товариство використовувало власні кошти від реалізації готової продукції та кошти отримані згідно договору поворотньої фінансової допомоги.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдприємством планується створити сiтку роздрiбної торгiвлi продукцiєю власного виробництва та реалiзацiї продукцiї з вiдстрочкою платежу. Ведуться роботи по освоєнню медичного обладнання.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

З 31.08.2005р. була відкрита справа про банкрутство, з 19.06.2006р. справа про проведення та розробку плану санації, що і було розроблено і затверджено в ФДМУ 19.12.2006р. Продовжено справу санації до 20.04.2010р., згідно ухвали по справі №13/233-Б справу санації продовжено до 20.10.2010 року., далі її продовжено до 20.04.2011 року.Ухвалою від 11.08.2011р. введено процедуру санації, передбачену ст.17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до 11.08.2012р.Ухвалою суду від 07.08.2012 р. продовжено процедуру санації до 11.11.2012р.Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.12.2013р.по справі №13/233-Б було затверджено мирову угоду та припинено провадження у даній справі.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

13581

18065

0

0

13581

18065

будівлі та споруди

7641

12273

 

 

7641

12273

машини та обладнання

4889

4750

 

 

4889

4750

транспортні засоби

68

68

 

 

68

68

земельні ділянки

0

0

 

 

0

0

інші

983

974

 

 

983

974

2. Невиробничого призначення:

689

691

0

0

689

691

будівлі та споруди

520

520

 

 

520

520

машини та обладнання

 

 

 

 

0

0

транспортні засоби

 

 

 

 

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0

0

інші

169

171

 

 

169

171

Усього

14270

18756

0

0

14270

18756

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2015 року становить приблизно 61,31%.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

9656

11876

Статутний капітал (тис. грн.)

39866

39866

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

39866

39866

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 30210 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 30210 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

 

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

664,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

13858,00

X

X

Інші зобов'язання

X

1221,00

X

X

Усього зобов'язань

X

15743,00

X

X

Опис

д/в

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.04.2015

29.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2015

29.04.2015

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

       

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32522637

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

32300, м.Кам`янець-Подiльський, вул. Л. Українки, 41 "б"

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3228 25.09.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо  фінансової звітності  публічного акціонерного товариства  "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

1. Адресат
Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва Публічного акціонерного товариства "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Вступний параграф
2.1. Основні відомості про емітента:           
Повне найменування: публічне акціонерне товариство "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"
Скорочене найменування: ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН"
Ідентифікаційний код: 22776959
Місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський, вул.маршала Харченка, будинок 22-Б
Дата державної реєстрації: 31.12.1999р.
Види діяльності за КВЕД-2010:
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
82.92  Пакування
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

2.2. Опис аудиторської перевірки та перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудит повного комплекту річної фінансової звітності ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" (далі - товариство), яка додається та включає:
- Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р.;
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 та 2015 роки;
- Звіт про рух грошових коштів за 2014 та 2015 роки;
- Звіт про власний капітал за 2014 та 2015 роки;
- Примітки до фінансової звітності за 2015 рік станом на 31.12.2014 р., що містять стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інші пояснення (надалі разом - фінансова звітність).
Аудит проведено з метою підтвердження фінансової звітності акціонерного товариства, яка надається до НКЦПФРУ у складі річної регулярної інформації емітента.

Першу фінансову звітність було складено управлінським персоналом  із застосуванням вимог МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
При складанні цієї фінансової звітності управлінський персонал товариства застосовував МСФЗ. Товариство використовувало такі самі облікові політики для підготовки звіту про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду та щодо попереднього періоду, відображеного у його фінансовій звітності за МСФЗ.

Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал  несе відповідальність  за складання і достовірне подання цієї  фінансової звітності  відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Концептуальної основи фінансової звітності на основі МСФЗ та за такий  внутрішній контроль, який управлінський персонал  визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства, або помилки.

2.4. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Однак у зв`язку з питанням, описаним у параграфі "Підстава для відмови від висловлення думки", ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для аудиторської думки.

2.5. Підстави для відмови від висловлення думки
Відповідно до облікової політики, товариство для оцінки основних засобів після визнання обрало модель собівартості, відповідно до якої після визнання активом об`єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю  мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  Відповідно до  п.14 МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", попередні оцінки суб`єкта господарювання відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повинні узгоджуватися з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за попередніми ЗПБО (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо немає об`єктивного свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові. Майже всі основні засоби товариства зазнали впливу індексацій їх первісної вартості та сум накопиченого зносу, які проводились в 1991-1996 роках згідно з Постановами Кабінету міністрів України. Порядок здійснення цих індексацій грунтувався на  формалізованому  підході, внаслідок чого проіндексовані суми не відображали реальної вартості актівів. Втрати від зменшення корисності основних засобів товариством не визнавались. З визнаних товариством у балансі по коду 1011 "Основні засоби: первісна вартість" об`єктів  95% об`єктів основних засобів від загальної їх кількості не  має залишкової вартості (знос становить 100%), що становть 10743 тис.грн. або 22% підсумку цієї статті. Внаслідок цього, на нашу думку, оцінки основних засобів, на дату переходу товариства на МСФЗ не надають об`єктивної інформації про реальну вартість основних засобів, залишкова вартість яких на дату балансу становила 18756 тис.грн., або 73,8% від всіх активів товариства. Ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум, у яких основні засоби визнані у фінансовій звітності.
В товаристві здійснювались  операції з пов`язаними сторонами (поворотна фінансова допомога), розкриття яких у примітках до фінансової звітності вимагається нормами МСБО 24 "Розкриття інформації про зв`язані сторони". Товариство частково  розкрило інформацію про такі операції у примітках. На дату балансу заборогованість перед зв`язаними сторонами в сумі 13857 тис.грн. включено до підсутку статті "Інші поточні зобов`язання" по коду  рядка балансу 1690, фактичне отримання поворотної фінансової допомоги   підтверджено виписками банку.

2.6.  Загальний висновок аудитора (відмова від висловлення думки)
У зв`язку зі значущостю питань, про які йдеться у параграфі "Підстави для відмови від висловлення думки", ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо фінансової звітності ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" станом на 31.12.2015р.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на  те, що інший додатковий капітал товариства представлений  переважно сумами дооцінок необоротних активів і при переході на МСФЗ ці суми слід було визнати у складі нерозподіленого прибутку (зменшивши непокритий збиток на 1469 тис.грн.).  Проте, з врахуванням норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213, яким товариство було зобов`язане користуватись на дату переходу на МСФЗ,  залишки додаткового капіталу можуть бути зменшені у разі прийняття уповноваженим органом відповідних рішень. Оскільки відповідне рішення на дату переходу на МСФЗ не приймалось, сума дооцінок оборотних активів не переносилась з сум додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку/непокритого збитку. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Ми звертаємо увагу на те, що діяльність товариства, як і економіка України в цілому, зазнає і в найближчому майбутньому може в подальшому зазнати суттєвого впливу наслідків політичної та економічної кризи.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи для підтримки стабільності діяльності товариства, подальша політична та економічна нестабільність може мати негативний вплив на діяльність товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок, зроблених управлінським персоналом.
Ці обставини, які разом з іншими питаннями, включаючи невідповідність вартості чистих активів товариства вимогам законодавства, розкриті в річному звіті емітента,   і  вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність товариства продовжувати свою діяльність. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування відповідно до установчих документів:  Приватне підприємство "Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003"
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру  аудиторських фiрм та аудиторiв, які одноособово надають аудиторські послуги: Свідоцтво № 3228, видане рішенням АПУ від 25.09.2003р., продовжене рішенням АПУ від 04.09.2013р. № 276 до 04.09.2018р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості: № 0245 від 26.04.2012, видане рішенням АПУ № 249/5.
Код ЄДРПОУ: 32522637
Дата державної реєстрацiї: 07.07.2003р.
Місцезнаходження: 32300, Україна, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41 "б"
Телефон  (факс):  (03849) 5 04 36
E-mail:   partner2003@mail.ru.
Дата i номер договору на проведення аудиту: 2-02-фз вiд 22.02.2016р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 01.03.2016р.-19.04.2016р.
Аудитор (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії  сертифiкату до 26.06.2018р.) О.В.Фесенко
Директор ПП "АФ "Аудит-Партнер-2003" (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії  сертифiкату до 26.06.2018р.) О.В.Фесенко
Дата аудиторського висновку:  19  квітня  2016 року.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

0

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так (*)

Ні (*)

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

     

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

д/в

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

     

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Нового члена наглядової ради останнiй раз було обрано на загальних зборах акцiонерiв 24,04,2014р.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Положення про комісію з припинення

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

Інше (запишіть)

д/в

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

     

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

Територія

 

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

"ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ"

за КВЕД

32.50

Середня кількість працівників, осіб (1)

72

 

 

Адреса, телефон:

32300, Хмельницька, Кам'янець-Подільський, м. Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 22Б (03849) 32912

                   

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

 

На 31.12.2015

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

 

первісна вартість

1001

 

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

 

Основні засоби

1010

14270

18756

 

первісна вартість

1011

43381

48481

 

знос

1012

(29111)

(29725)

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

1649

1649

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Гудвіл

1050

 

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

15919

20405

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

3802

3818

 

- виробничі запаси

1101

2520

2423

 

- незавершене виробництво

1102

301

359

 

- готова продукція

1103

981

1036

 

- товари

1104

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

4

1

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

 

 

 

з бюджетом

1135

 

1012

 

- у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

4

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

104

159

 

- готівка

1166

1

4

 

- рахунки в банках

1167

103

155

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

 

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

 

 

 

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

 

 

- в резервах незароблених премій

1183

 

 

 

- в інших страхових резервах

1184

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

1

 

Усього за розділом II

1195

3911

4995

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

19830

25400

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

39866

39866

 

Капітал у дооцінках

1405

1469

1469

 

Додатковий капітал

1410

 

 

 

- емісійний дохід

1411

 

 

 

- накопичені курсові різниці

1412

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(29459)

(31679)

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

 

Інші резерви

1435

 

 

 

Усього за розділом I

1495

11876

9656

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

 

Пенсійні зобов'язання

1505

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

1

 

- благодійна допомога

1526

 

 

 

Страхові резерви

1530

 

 

 

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

 

 

 

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

 

 

 

- резерв незароблених премій

1533

 

 

 

- інші страхові резерви

1534

 

 

 

Інвестиційні контракти

1535

 

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

1

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Векселі видані

1605

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

 

товари, роботи, послуги

1615

2

231

 

розрахунками з бюджетом

1620

912

664

 

- у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

996

729

 

розрахунками з оплати праці

1630

61

52

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

3

3

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

177

111

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

5803

13953

 

Усього за розділом IІІ

1695

7954

15743

 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

 

 

Баланс

1900

19830

25400

 

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Котик Олег Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

найменування

 

 

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

 

За 2015 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

450

84

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

 

 

Премії, передані у перестрахування

2012

 

 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

 

 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(263)

(205)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

2090

187

 

збиток

2095

 

(121)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

 

 

Інші операційні доходи

2120

88

1606

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

 

 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати

2130

(2409)

(2081)

Витрати на збут

2150

(3)

(3)

Інші операційні витрати

2180

(87)

(1725)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

 

 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(2224)

(2324)

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

4

 

- дохід від  благодійної допомоги

2241

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(2220)

(2324)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(2220)

(2324)

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2220

-2324

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

486

132

Витрати на оплату праці

2505

1049

851

Відрахування на соціальні заходи

2510

360

300

Амортизація

2515

631

998

Інші операційні витрати

2520

354

208

Разом

2550

2880

2489

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

159465600

159465600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

159465600

159465600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(0,0139)

(0,0146)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(0,0139)

(0,0146)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Котик Олег Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2015 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

167

116

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

 

 

Надходження від повернення авансів

3020

 

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

 

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

 

Надходження від операційної оренди

3040

352

202

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

 

Інші надходження

3095

87

151

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

(6459)

(165)

Праці

3105

(911)

(656)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(695)

(550)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(493)

(215)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

 

 

Витрачання на оплату авансів

3135

 

 

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

 

 

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

 

 

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

 

 

Інші витрачання

3190

(142)

(706)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(8094)

(1823)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

 

 

необоротних активів

3260

 

 

Виплати за деривативами

3270

 

 

Витрачання на надання позик

3275

 

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

 

Інші платежі

3290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

8149

1926

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

 

 

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

 

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

 

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

 

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

 

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

 

 

Інші платежі

3390

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

8149

1926

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

55

103

Залишок коштів на початок року

3405

104

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

159

104

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Котик Олег Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 

За 2015 р.

 

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:

 

 

 

 

 

відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

 

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

 

 

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

X

 

X

 

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

 

X

 

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

X

 

X

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:

 

 

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Cплату відсотків

3360

X

 

X

 

Cплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Котик Олег Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

найменування

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

За 2015 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39866

1469

 

 

(29459)

 

 

11876

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

0

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

0

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

0

Скоригований залишок на початок року

4095

39866

1469

0

0

(29459)

0

0

11876

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

(2220)

 

 

(2220)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

0

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

0

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

0

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

0

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

(2220)

0

0

(2220)

Залишок на кінець року

4300

39866

1469

0

0

(31679)

0

0

9656

 

Примітки:

д/в

 

 

 

Керівник

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Котик Олег Миколайович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

           

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

 

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПАТ "Кам`янець-Подільський  завод "Електрон"
(примітки до фінансової звітності за 2015 рік станом на 31 грудня  2015 року)

1.             Інформація про Товариство
ПАТ "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам'янець-Подiльської міської ради на базі державного підприємства завод "Електрон", який в свою чергу був виділений з державного підприємства - заводу "Електроприлад".
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариством, прийнятими у межах компетенції, положеннями, внутрішніми правилами та іншими локальними правовими актами Товариства.
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Предметом діяльності Товариства  є  виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.
Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал якого поділено на визначену  кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
У Товаристві є дочірні підприємства  ДП "Комерційний центр" та ДП "Електрон-Сервіс", які впродовж останніх років, включаючи  звітний період, не здійснювали господарську діяльність. ДП "Комерційний центр" перебуває в стані припинення.
Товариство є засновником підприємств: товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОН ІНВЕСТ" (частка ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в статутному капіталі 99,9%),  товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОН-ФУДС" (частка ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в статутному капіталі 99,9%),  товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОН-УСТЯ" (частка ПАТ "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в статутному капіталі 99,9%). В звітному році зазначені товариства господарську діяльність практично не здійснювали. 
Юридична адреса  ПАТ  "Кам`янець-Подільский завод "Електрон": 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський, вул.Маршала Харченко, будинок 22-Б.
Станом на 31 грудня 2015 року  у ПАТ  "Кам`янець-Подільський завод "Електрон" працювало 72 чол.(на 31 грудня 2014 року - 82 чол.).
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.)  розпочато процедуру припинення Публічного акціонерного товариства "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" (місцезнаходження: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, вул.Маршала Харченка, буд.22-Б).

2.             Умови, в яких працює Товариство
В Україні спостерігаються  деякі явища, характерні для розвитку ринкової економіки, включаючи зміну показників індексу інфляції ((за 2015 рік 143,3%, за 2014 рік 124,9%, за 2013 рік 100,5%) і високі відсоткові ставки. Глобальна фінансова криза  відчутно вплинула на економіку країни. Діяльність товариства, як і економіка України в цілому, зазнає і в найближчому майбутньому може в подальшому зазнати суттєвого впливу наслідків політичної та економічної кризи. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по різному і часто змінюється. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності  економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також  від  змін у податковій, юридичній та політичній сферах. Керівництво визначило резерви на знецінення з урахуванням  економічної ситуації  і прогнозів станом на кінець звітного періоду. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які б могли вплинути на економіку країни, а також те, який вплив (за його наявності) вони можуть здійснити на фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що у ситуації, яка склалася, воно вживає всіх необхідних заходів  для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Товариства.

3.             Істотні положення облікової політики та основа підготовки інформації
3.1. Визначення, основа подання та компоненти фінансової звітності
Ці примітки складені відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та є невід`ємною частиною фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кам`янець-Подільський завод "Електрон" станом на 31.12.2015 року,  складеної на основі МСФЗ.
Концептуальною основою представлення фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015, є облікові політики, що базуються на вимогах МСФЗ, припущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і політик, які прийняті на дату підготовки управлінським персоналом пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у 2012 році, датою переходу було обрано 01 січня 2012 року. Подана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2015р., є фінансовою звітністю, підготовленою відповідно до МСФЗ.
Повний комплект фінансової звітності ПАТ "Кам`янець-Подільський завод "Електрон" станом на 31.12.2015р. за 2015 рік включає:
1.             Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 01.01.2015р., 31.12.2015р.;
2.             Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 та 2015 роки;
3.             Звіт про рух грошових коштів за 2014 та 2015 роки;
4.             Звіт про власний капітал за 2014 та 2015 роки;
5.             Примітки до фінансової звітності за 2015 рік станом на 31.12.2015р., що містять стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інші примітки.
На виконання вимог  Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, відповідно до яких форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, товариством забезпечено складання фінансової звітності за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73.
Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч.
Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі бухгалтерських записів згідно з національним законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою дотримання вимог МСФЗ в усіх суттєвих аспектах.
Фінансові звітність підготовлена на основі історичної собівартості. Товариство не застосовувало достроково будь-які інші стандарти та тлумачення, які були прийняті та ще не набрали чинності.

3.2. Істотні положення облікової політики
Основні засоби.
Товариство використовує метод оцінки основних засобів за амортизованою собівартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов`язані з придбанням основних засобів. Первісна вартість активів, створених самим Товариством, складається з вартості  матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Вартість заміни компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Всі інші витрати визнаються  у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання основних засобів відбувається  після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибутки і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансовою вартістю об`єкта і визнаються у звіті про фінансові результати. Основні засоби Товариства класифікуються за такими групами:
група 103 - будівлі, споруди та передавальні пристрої;
група 104 -  машини та обладнання;
група 105 - транспортні засоби;
група 106 - інструменти, прилади, інвентар;
група 109 - інші основні засоби;
група 112 - інші основні засоби (МНМА).
Амортизація.
Амортизація відноситься на прибутки або збитки прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів  зменшувалась до ліквідаційної вартості протягом терміну експлуатації окремого активу. Нарахування амортизації активу починають, коли він стає придатним до використання (знаходиться у місці і стані, придатному до експлуатації у спосіб, визначений керівництвом). Амортизація активів, які не в повній мірі придатні до використання, не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.
Амортизація основних засобів розраховується за прямолінійним методом від первісної вартості основних засобів до їх ліквідаційної вартості протягом строків корисного використання. Ліквідаційна вартість активу прирівнюється до нуля, якщо Компанія  передбачає використовувати об`єкт до закінчення його фізичного строку використання, а також у випадках, якщо визначити ліквідаційну вартість об`єктів основних засобів не представляється можливим або вона не суттєва за сумою.
Ліквідаційна вартість і строки корисного використання  переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.
Інвестиційна нерухомість.
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється  за  собівартістю, включаючи витрати на операцію.  Оцінка після визнання здійснюється за моделлю собівартості, як  визначено вимогами МСБО 16 "Основні засоби". Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом.
Знецінення нефінансових активів.
Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі якихось подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення  визнається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу - це вища з двох оцінок: його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання. Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату аналізуються на предмет  можливого сторнування знецінення.
Класифікація фінансових інструментів.
Основні фінансові інструменти товариства представлені позиковими коштами, поточною дебіторською заборгованістю та поточними зобов`язаннями  по основній діяльності, які виникають безпосередньо у зв`язку з його основною діяльністю. Резерв під знецінення заборгованості створюється у випадках, коли існує об`єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу. Сума  резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. Сума резерву  визначається аналізом вірогідності погашення заборгованості по кожному дебітору і резерв нараховується  стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумніви. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі фінансового результату. Коли дебіторська заборгованість стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву  під дебіторську заборгованість.  Повернення раніше списаних сум визнається  прибутком.
Припинення визнання фінансових активів.
Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином; Товариство передало, в основному, всі ризики та вигоди від володіння або Товариство не передавало і не зберігало в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль.
Оренда
Оренди класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов`язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання, наведених у МСБО 17 "Оренда". Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Заборгованість із фінансової оренди включається в баланс з розподілом на довгострокову та поточну заборгованість. Фінансові витрати визнаються з використанням методу ефективної ставки процента, який визначається в договорі оренди. Фінансові витрати включаються в звіт про фінансової результати  протягом відповідного періоду оренди.
Орендні платежі за операційною орендою визнаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-часовій основі протягом відповідного періоду оренди.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток враховується у  фінансовій звітності відповідно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого податку (наразі такий відсутній) і визнаються у складі фінансового результату, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі капіталу, в поточному чи інших періодах. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити  або відшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збитків поточного або попереднього періодів.  Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом  балансових зобов`язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків  та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов`язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочений податок оцінюється за податковими ставками, які діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися у періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток.
Відстрочені податкові активи Товариство визнає лише тоді, коли існує ймовірність того, що будуть наявні оподатковувані прибутки, за рахунок яких можна використати тимчасові різниці, котрі підлягають вирахуванню.
Інші податки, крім податку на прибуток, відображені як компоненти операційних витрат.
Запаси.
Придбані (отримані) запаси  на баланс Товариства зараховуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі за виробничою собівартістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов`язані з придбанням запасів (якщо їх можна ідентифікувати), безпосередньо включаються в собівартість запасів і враховуються разом з ціною придбання. Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Застосовується постійна система оцінки запасів. Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується методом середньозваженої собівартості. Запаси на дату балансу відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю та чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності  первісно визнається за справедливою вартістю. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток чи збиток  враховується в момент визнання лише в тому випадку, якщо між справедливою вартістю та ціною  угоди є різниця, яка  може бути підтверджена в даний момент іншими угодами на відповідному ринку зі схожим інструментом. 
Поточна дебіторська заборгованість, включаючи заборогованість покупців за товари, роботи, послуги, визнається в балансі за  чистою вартістю реалізації, визначеної як вартість дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сума резерву  визначається за методом абсолютної суми за результатами аналізу вірогідності погашення заборгованості по кожному дебітору, і резерв нараховується  стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумніви. Нарахування резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності  суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість  списується з активів відповідно на витрати на збут (дебіторська заборгованість покупців) або на інші операційні витрати (інша дебіторська заборгованість). Сума відшкодування раніше списаної   безнадійної дебіторської заборгованості  включається до складу інших операційних доходів. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення  резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання  та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком  розміщення до трьох місяців.
Акціонерний капітал.
Прості іменні акції класифіковані як капітал.
Дивіденди.
Дивіденди визнаються як зобов`язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у фінансовій звітності, якщо вони оголошені до звітної дати або запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість.
ПДВ  стягується за ставкою 20% при продажу товарів, робіт чи послуг на внутрішньому ринку  (на території України), за виключенням  постачання виробів медичного призначення  за переліком, затвердженим КМУ, яке відповідно до норм Податкового кодексу України оподатковується за ставкою 7%.
Кредиторська  заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.
Принцип первісного визнання і оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу визнання та оцінки фінансових інструментів, описаного вище.
Передоплати.
Передоплати сплачені та отримані визнаються по первісно отриманих сумах, без вирахування податку на додану вартість.
Умовні активи і зобов`язання.
Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається, коли є ймовірним отримання економічних вигод. Умовні зобов`язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватись за зобов`язанням, і їх суму можна оцінити з достатнім рівнем точності. Інформація про умовні зобов`язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.
Визнання доходів.
Дохід визнається в момент відвантаження готової продукції, товарів, або надання послуг клієнтам відповідно до узгоджених умов продажу. Виручка від продажу продукції (товарів) визнається на дату відвантаження продукції покупцю, оскільки, як правило, саме на цю дату істотні ризики і вигоди від володіння товаром, а також право власності, переходять до покупця. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу. Виручка від надання послуг визнається в тому звітному періоді, в якому послуги було надано, виходячи із ступеню завершеності конкретної операції, оцінюваного пропорційно питомої ваги фактично наданих послуг в загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором.
Визнання витрат.
Витрати визнаються за методом нарахування.
Винагороди працівникам.
План з встановленими внесками. Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. Внесок розраховується  як відсоток від поточної валової суми  заробітної плати та їх  та відноситься на витрати по мірі його здійснення.
Зміни у форматі представлення інформації.
Там, де це необхідно, порівняльні суми були скориговані відповідно до формату представлення інформації в поточному році.

4.             Суттєві облікові оцінки, судження та припущення
Товариство використовує оцінки і робить припущення відносно майбутніх подій. Такі оцінки за своїм визначенням нечасто співпадають з фактичними показниками. Оцінки і судження постійно критично аналізуються і засновані на минулому досвіді керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях стосовно майбутніх подій, які, як вважається, є обґрунтованими у обставинах, що склалися.
Нижче наводяться ті оцінки та припущення, відносно яких існує ризик необхідності внесення суттєвих коригувань в балансову вартість активів і зобов`язань протягом наступного фінансового року.
Справедлива вартість.
При оцінці справедливої вартості  фінансових інструментів, які не обертаються на ринку, Компанія робила припущення, засновані на ринкових умовах на звітну дату.
Строк корисного використання основних засобів, що залишився.
Керівництво здійснює оцінку терміну корисного використання  основних засобів у відповідності з поточним технічним станом активів та очікуваним строком отримання вигід від їх використання.
Зменшення корисності нефінансових активів
На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак, які вказують на можливе зменшення корисності нефінансових активів. Якщо виявлено хоча б одну таку ознаку, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу.  Визначення суми очікуваного відшкодування активу  (одиниці, що генерує грошові потоки), вимагає застосування оцінок керівництвом. Такі оцінки можуть суттєво вплинути на справедливу вартість, і, у підсумку, на суму очікуваного відшкодування.
Керівництво оцінило  наявність ознак, які вказують на можливе зменшення корисності нефінансових активів на кінець звітного періоду, що закінчився 31.12.2012. В результаті не було виявлено ознак, які б вказували на необхідність  визнання зменшення корисності.
Податкове законодавство.
Податкову, валютне і митне законодавство України продовжує зазнавати чисельних змін. Наявна суперечливість трактувань значної кількості законодавчих норм. Керівництво вважає своє тлумачення доречним і обґрунтованим, але не виключає можливості того, що податкові органи його не оскаржать.
Операції з пов`язаними сторонами.
Для цілей складання фінансової звітності зв`язаними вважаються сторони, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем чи може здійснювати суттєвий вплив при прийнятті іншою стороною  фінансових та операційних рішень.  При вирішенні питання про те, чи є сторони зв`язаними, береться до уваги характер взаємовідносин  сторін, а не лише їх юридична форма.
Основні джерела невизначеності оцінок
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
(а)           Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
(б)           Відстрочені податкові активи
У грудні 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Компанії на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

5.             Операції зі зв`язаними сторонами
Виплати  провідному управлінському персоналу здійснювались відповідно до штатного розкладу. Додаткових виплат не проводилось.
Товариство отримувало поворотну фінансову допомогу  від  юридичної особи, яка на дату балансу стала мажоритарним акціонером. Сума отриманої протягом року допомоги - 8149 тис.грн., залишок на 31.12.2015 р.- 13857 тис.грн.

6.             Основні засоби
У складі основних засобів відбулися наступні зміни:
Первісна (переоцінена) вартість
Будинки та споруди:  32455 тис.грн. на 31.12.2014р., надійшло 5109 тис.грн., 37564 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Машини та обладнання: 7619 тис.грн. на 31.12.2014р., вибуло 15 тис.грн., 7604 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Транспортні засоби:  232 тис.грн. на 31.12.2014р., 232 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Інструменти, прилади, інвентар: 1995 тис.грн. на 31.12.2014р., 1995 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Інші основні засоби: 548 тис.грн. на 31.12.2014р., 548 тис.грн. на 31.12.2015 р.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи:  532 тис.грн. на 31.12.2014р., надійшло 10 тис.грн., вибуло 4 тис.грн., 538 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Всього первісна (переоцінена) 43381 тис.грн. на 31.12.2014р., надійшло 5119 тис.грн., вибуло 19 тис.грн., 48481 тис.грн. на 31.12.2015р.
Знос основних засобів та втрати від зменшення корисності
Будинки та споруди: 24814 тис.грн. на 31.12.2014р., нараховано 477 тис.грн.,  25291 тис.грн. на  31.12.2015 р.;
Машини та обладнання: 2730 тис.грн. на 31.12.2014р., списано 15 тис.грн., нараховано 139 тис.грн., 2854 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Транспортні засоби: 164 тис.грн. на 31.12.2014р.,  164 тис.грн. на 31.12.2015р.
Інструменти, прилади, інвентар: 1012 тис.грн. на 31.12.2014р., нараховано 9 тис.грн.,   1021 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Інші основні засоби: 70 тис.грн. на 31.12.2014р., нараховано 6 тис.грн., 76 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи:   321 тис.грн. на 31.12.2014р., списано 2 тис.грн., 319 тис.грн. на 31.12.2015р.
Всього знос:  29111 тис.грн. на 31.12.2014р., нараховано 631 тис.грн., списано при вибутті 17 тис.грн., 29725 тис.грн. на 31.12.2015р.
Залишкова вартість
Будинки та споруди:  7641 тис.грн. на 31.12.2014р., 12273 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Машини та обладнання:  4889 тис.грн. на 31.12.2014р., 4750 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Транспортні засоби:  68 тис.грн. на 31.12.2014р., 68 тис.грн.. на 31.12.2015р.;
Інструменти, прилади, інвентар: 983 тис.грн. на 31.12.2014р., 974 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Інші основні засоби :  478 тис.грн. на 31.12.2014р., 472 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи: 211 тис.грн. на 31.12.2014р., 219 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Всього залишкова вартість:  14270 тис.грн. на 31.12.2014р., 18756 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Повністю замортизовані  3300  тис.грн. на 31.12.2014р., 10743 тис.грн. на 31.12.2015р. 

7.             Товарно-матеріальні запаси
Товарно-матеріальні запаси включають:
Сировина і матеріали: 2520 тис.грн. на 31.12.2014р., 2423 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Незавершене виробництво: 301 тис.грн. на 31.12.2014р., 359 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Готова продукція: 981 тис.грн. на 31.12.2014р., 1036 тис.грн. на 31.12.2015р.
Резерв під знецінення запасів не створено.

8.             Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість покупців по основній діяльності (за товари, роботи, послуги) за  чистою реалізаційною вартістю становила на  31.12.2014р. 4 тис.грн., на 31.12.2015р. 1 тис.грн. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості не створено у зв`язку із відсутністю сумнівних до погашення сум заборгованості.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на  31.12.2014 р. була відсутня, на 31.12.2015р. становила 1012 тис.грн..
Інша поточна дебіторська заборгованість становила на 31.12.2014 р. 1 тис.грн., на 31.12.2015р 4 тис.грн.   Резерв під знецінення іншої поточна дебіторська заборгованість не створено у зв`язку із відсутністю сумнівних до погашення сум заборгованості.
Станом на 31.12.2015р. вся дебіторська заборгованість є заборгованістю в гривнях.

9.             Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти  становили на  31.12.2014р. 104 тис.грн., на 31.12.2015р. 159 тис.грн.

10.           Акціонерний та інший капітал
Капітал Товариства на 31.12.2015р. представлено акціонерним капіталом, іншим додатковим капіталом  та фінансовим результатом, що існує у вигляді непокритого збитку.
Станом на 31.12.2015р. розмір акціонерного капіталу становив 39866 тис.грн.,  поділений на 159 465 600  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Змін у розмірі акціонерного капіталу  протягом звітного 2015  року не відбувалось. Додатковий випуск акцій не проводився. Капітал у дооцінках на 01.01.2015р. становив 1469 тис.грн.  на 31.12.2015р. 1469 тис.грн. Капітал у дооцінках представлений сумами дооцінки основних засобів.  Змін у розмірі капіталу у дооцінках протягом звітного 2015 року не відбувалось.
Відрахування до резервного капіталу не здійснювались по причині відсутності прибутку.

11.           Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Непокритий збиток на   31.12.2014р. становив 29459 тис.грн., на 31.12.2015р. 31679 тис.грн. Збільшення непокритого збитку за 2015 рік на 2220 тис.грн.  відбулось внаслідок отримання збитків за результатами відповідного року.

12.           Забезпечення та резерви
Сума забезпечення виплат персоналу (резерв оплати відпусток) на 31.12.2014р. становила 177 тис.грн., на 31.12.2015р. 111 тис.грн. У 2015 році нараховано забезпечення в сумі 96 тис.грн., використано в сумі 162 тис.грн.

13.           Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інші поточні зобов`язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 2 тис.грн. на 31.12.2014р., 231 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Поточні зобов`язання за розрахунками з бюджетом: 912 тис.грн. на 31.12.2014р., 664 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Поточні зобов`язання зі страхування: 996 тис.грн. на 31.12.2014р., 729 тис.грн. на 31.12.2015р.;
Поточні зобов`язання з оплати праці: 61 тис.грн. на 31.12.2014р., 52 тис.грн. на 31.12.2015р.
Інші поточні зобов`язання:  5803 тис.грн. на 31.12.2014р., 13953 тис.грн. на 31.12.2015р.
Кредиторська заборгованість Товариства по основній діяльності  та інша кредиторська заборгованість відображені в національній валюті по справедливій вартості і майбутніх недисконтованих грошових потоках.

14.           Доходи та витрати
Чистий дохід від реалізації продукції, товарі та послуг  за 2014 рік становив 84 тис.грн., за 2015 рік становив 450 тис.грн. Вся  реалізація продукції здійснювалась на внутрішньому ринку.
Собівартість реалізованої продукції становила  у 2014 році 205 тис.грн., у 2015 році 263 тис.грн.
Інші операційні доходи за 2014 рік становили 1606 тис.грн., за 2015 рік 88 тис.грн.
Адміністративні витрати за  2014 рік становили 2081 тис.грн., за 2015 рік  2409 тис.грн.
Витрати на збут за 2014 рік становили 3 тис.грн., за 2015 рік 3 тис.грн.
Інші операційні витрати  становили за 2014 рік 1725 тис.грн., за 2015 рік 87  тис.грн.
Інші доходи за 2014 рік відсутні, за 2015 рік 4 тис.грн., інші витрати за 2014 та 2015 роки відсутні.

15.           Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2014р. становила  11876 тис.грн., що на 27990 тис.грн. менше від  скоригованої вартості статутного капіталу Товариства, розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2015р. становила  9656 тис.грн., що на 30210 тис.грн. менше від  скоригованої вартості статутного капіталу Товариства Згідно норм ст.155 п.3 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни у встановленому порядку.

16.           Управління фінансовими ризиками
Діяльність Товариства підпадає під ряд фінансових ризиків, серед яких ціновий ризик, ризик справедливої вартості процентної ставки, ризик грошових потоків, кредитний ризик. Загальна програма управління ризиками в Товаристві націлена на зведення до мінімуму  потенційного негативного впливу на фінансові результати Товариства тих ризиків, які піддаються управлінню або не є профільними для його діяльності.
Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна із сторін операції з фінансовим інструментом послужить причиною  понесення  фінансових збитків іншою стороною внаслідок невиконання зобов`язання за договором. Кредитний ризик виникає під час кредитних та інших операцій Товариства з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Кредитний ризик  пов`язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, фінансовими інструментами та депозитами в банках, а також з операціями з клієнтами, включаючи непогашену дебіторську  заборгованість та зобов`язання за операціями. У керівництва немає формальної кредитної політики по відношенню до різних клієнтів, і рівень кредитного ризику контролюється в оперативному режимі окремо по всіх значних клієнтах. Товариство не вимагає забезпечення  з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості заставою. 

17.           Управління капіталом
Метою Товариства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої  роботи Товариства в якості безперервно діючого підприємства,  яке забезпечує прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру  капіталу для зменшення його вартості. Товариство контролює величину капіталу і вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу шляхом отримання нових кредитів або погашення існуючої заборгованості.

18.           Справедлива вартість фінансових інструментів
Найкращим підтвердженням справедливої вартості є котирування фінансового інструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової інформації, якщо така існує, з використанням відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення  оціночної справедливої вартості необхідні суб`єктивні судження. В України все ще спостерігаються деякі явища, притаманні ринку, що розвивається, а економічні умови продовжують обмежувати рівень активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або відображати операції продажу по вимушено низькій ціні, не будучи, таким чином, справедливою вартістю фінансових інструментів. При визначенні справедливої вартості фінансових інструментів керівництво використовувало всю наявну інформацію. Балансова вартість дебіторської та кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

19.           Сегменти
Товариство в силу своїх технологічних особливостей та практики організації виробництва, що склалася, займається одним видом діяльності, в основному на території місцезнаходження.  Тому господарсько-галузеві та географічні сегменти не виділено.

20.           Припинена діяльність
Припинення діяльності не відбувалось.

21.           Події після звітної дати
Згідно з вимогами МСБО 10 "Події після звітного періоду" управлінський персонал товариства повідомляє, що після звітної дати не відбулися події, які б могли вплинути на суми активів та зобов`язань товариства.

22.           Прийняття  стандартів та тлумачень у звітному періоді
У поточному році товариство застосовувало стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов`язковими для застосування при складанні фінансових звітів.
При складанні звітності за МСФЗ було застосовано такі стандарти:
МСБО 1 "Подання фінансової звітності",
МСБО 2 "Запаси",
МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів",
МСБО 8 "Облікові політики: зміни в облікових оцінках та помилки",
МСБО 10 "Події після звітного періоду",
МСБО 16 "Основні засоби",
МСБО 18 "Дохід",
МСБО 19 "Виплати працівникам",
МСБО 24 "Розкриття інформації про зв`язані сторони",
МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання",
МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи",
МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка",
МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації".

23.           Затвердження фінансової звітності
Ця річна фінансова звітність за період, що закінчився 31 грудня 2015 року, була підготовлена та випущена  керівництвом Товариства 29 лютого 2016 року.

Генеральний директор  С.О.Бадик
Головний бухгалтер О.М.Котик
м. Кам'янець-Подільський 29.02.2015р.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Стор. 1

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі