КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"(код за ЄДРПОУ 22776959)

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон" (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою вул. Маршала Харченка, 22-Б, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський 32300, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2015 року о 12:00 годині за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, буд. 22-Б, корпус №3, 3 поверх, зал засідань.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. 

2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Висновок незалежного аудитора Товариства за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора Товариства.

8. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

9. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.

10. Затвердження договорів, укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період.

11.Припинення ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН» шляхом перетворення  в ТДВ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН».

12. Створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу.

13. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

14. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

15. Визначення порядку і строку заявлення кредиторами вимог до Товариства.

16. Затвердження Положення про комісію з припинення Товариства.

17. Визначення порядку та умов перетворення Товариства, затвердження плану перетворення.

18. Визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.

19. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН», що припиняється шляхом перетворення, на частки ТДВ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОН», що створюється шляхом перетворення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 28.04.2015 року з 10:00 до 11:30 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 22.04.2015р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів (28.04.2015 року) – за адресою: 32300, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, буд. 22-Б, корпус №3, 3 поверх, кабінет генерального директора, у робочі дні з 10:00 до 14:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Бадик Святослав Олександрович (генеральний директор). Довідки за телефоном (03849) 3-33-12.                  Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

2014

Попередній

2013

Усього активів

19830

20478

Основні засоби

14270

16571

Довгострокові фінансові інвестиції

1649

-

Запаси

3802

3843

Сумарна дебіторська заборгованість

5

22

Грошові кошти та їх еквіваленти

104

42

Нерозподілений прибуток

-29459

- 27135

Власний капітал

11871

14200

Статутний капітал

39866

39866

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

7777

6107

Чистий прибуток (збиток)

- 2324

- 334

Середньорічна кількість акцій (шт.)

159465600

159465600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

113

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі