КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керiвник пiдприємства- керуючий санацiєю

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

14.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22776959

4. Місцезнаходження емітента

32300 Хмельницька область Кам`янець-Подiльський м.Кам`янець-Подiльський вул.Маршала Харченка, 22/б

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03849) 3-33-12 3-33-80

6. Електронна поштова адреса емітента

eleкtron@emitent.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

803 Бюлетень "Цiннi папери України"

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.plant-eleсtron.net

в мережі Інтернет

14.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про:

1. одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй та дозволiв;

2. вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим що Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб;

3. щодо посади корпоративного секретаря, в звэязку iз тим, що у товариствi дана посада вiдсутня;

4. рейтингове агенство в зв'язку з тим, що  не проводилась рейтингова оцiнка Товариства  або його цiнних паперiв;

5. загальнi збори акцiонерiв, у зв'язку з тим, що в 2013 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились;

6. дивiденди у зв'язку з тим, що за результатами звiтного та попереднiх рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось;

7. облiгацiї емiтента у зв'язку з тим, що облiгацiї Товариством не випускались;

8. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались;

9. iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались;

10. викуп власних ацiй протягом звiтного року у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року;

11. про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiтсь реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не займалось в 2013 роцi  видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

12. забезпечення  випуску боргових цiнних паперiв у зв'язку з тим, що такi цiннi папери Товариством не випускались;

 

Товариством у складi звiту не надається:

1. копiя протоколу загальних зборiв емiтента, у зв'язку з тим, що  загальнi збори Товариства в 2013р. не проводились;

3. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серія А01№180911

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 31.12.1999

 

4. Територія (область)

 Хмельницька область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 39866400.00

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

104

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

32.50 

 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ 

 

 82.92 

 ПАКУВАННЯ 

 

 47.19 

 ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

 

10. Органи управління підприємства

Товариство є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння не заповнюється.

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента

 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Публічне акціонерне товаристо "Райффайзен Банк Аваль"

 

2) МФО банку

 380805

 

3) Поточний рахунок

 26004353643

 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 немає

 

5) МФО банку

 немає

 

6) Поточний рахунок

 немає

 

 

 

             

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та

кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Постачагропром"

37565607

32000 Хмельницька область Городоцький м Городок вул.Грушевського, б.57

 99.940100000000

9 юридичних осiб

д/н

д/н  д/н д/н д/н

  0.053900000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

367 фiзичних осiб

д/н д/н  д/н

  0.006000000000

Усього

100.000000000000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Керівник підприємства-керуючий санацією

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бадик Святослав Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 432193 07.02.1998 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Хмельницький технологічний інститут, 1987р., інженер-механік

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електрон", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства . Винагорода за 2013 рік склала 64730 грн. Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 19.06.2006р.  відкрито процедуру санації боржника в порядку ст.53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Посадову особу призначено  керуючим санацією. Ухвалою Господарського суду  Хмельницької області від 27.12.2013р.по справі №13/233-Б було затверджено мирову угоду та припинено провадження у  даній справі.

 Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Благун Віталій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 514176 06.08.1998 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Хмельницький технологічний інститут, 1973р., інженер-механік

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електрон", технічний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства. Винагорода за 2013 рік склала 23005 грн. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Люлько Євгенія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 816839 01.04.2000 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Кам`янець-Подільський технікум харчової промисловості

6) стаж керівної роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електрон", замісник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства . Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Винагорода за 2013 рік склала 24492 грн. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вознюк Анатолій Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 403757 01.11.1997 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Кам`янець-Подільський індустріальний технікум, технік-електрик

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електрон", начальник відділу постачання

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства . Винагорода за 2013 рік склала 24386 грн. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сапожник Петро Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 089510 13.04.1996 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вінницький механічний інститут, механік, 1973р.

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електроприлад", голова профкому

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства .  Винагорода за 2013 рік склала 7382 грн. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фонд держмайна у Хмельницькій області

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

01898152

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Представником РВ ФДМУ, який до 12.11.2013р. володів 99,9401% акцій, є Моцний Віталій Васильович. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства.  Представник посадової особи непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Облдержадміністрація

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Представник облдержадміністрації - за погодженням

Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бедаркова Світлана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НВ 099449 10.05.2002 Кам'янец-Подільським МВ УМВСу в Хмельницькій області

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Кам'янець-Подільський індустріальний технікум, технологія в'яжучих матеріалів

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електрон", начальник відділу оплати праці

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства. Винагорода посадовій особі, як члену наглядової ради  у звітному році не нараховувалась. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малисник Василь Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 785740 06.11.1999 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Кам'янець-Подільський індустріальний технікум

6) стаж керівної роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "К-П завод "Електроприлад",начальник виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства. Винагорода посадовій особі, як члену наглядової ради у звітному році не нараховувалась.Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міська рада

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Представник міської ради - за погодженням. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства.

 

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стадник Микола Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 270769 07.12.1996 Хмельницьким МУВСУ в Хмельницькій області

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

д/

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства. Винагорода посадовій особі, як голові ревізійної комісії  у звітному році не нараховувалась. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Ольга Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

д/н

5) освіта**

д/н

6) стаж керівної роботи (років)**

д/

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства. Винагорода посадовій особі, як члену ревізійної комісії  у звітному році не нараховувалась.Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Громик Алла Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Кам'янець-Подільський технікум, технік-будівельник, 1981р.

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Кам"янець-Подільський завод "Електрон", заступник начальника ВДВ

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.06.2008 на невизначений

9) опис    Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті товариства та у внутрішніх документах товариства. Винагорода посадовій особі, як члену ревізійної комісії  у звітному році не нараховувалась. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Бадик Святослав Олександрович

НА 432193 07.02.1998 Кам'янець-Подільським Мв УМВСУ в Хмельницькій області

800

0.0005016756

800

0

0

0

Член правління

Благун Віталій Миколайович

НА 514176 06.08.1998 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

400

0.0002508378

400

0

0

0

Член правління, головний бухгалтер

Люлько Євгенія Василівна

НА 816839 01.04.2000 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

10

0.00000627095

10

0

0

0

Член правління

Вознюк Анатолій Олександрович

НА 403757 01.11.1997 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

0

0

0

0

0

0

Член правління

Сапожник Петро Петрович

НА 089510 13.04.1996 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

10

0.00000627095

10

0

0

0

Голова Наглядової ради

Фонд держмайна України

д/н 02898152  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Облдержадміністрація

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бедаркова Світлана Миколаївна

НВ 099449 10.05.2002 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

45

0.00002821925

45

0

0

0

Член Наглядової ради

Малисник Василь Іванович

НА 785740 06.11.1999 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

20

0.00001254189

20

0

0

0

Член Наглядової ради

Міська рада

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Стадник Микола Якович

НА 270769 07.12.1996 Хмельницьким МВ УМВСУ

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Бондарчук Ольга Іванівна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Громик Алла Михайлівна

д/н д/н  д/н

10

0.00000627095

10

0

0

0

Усього

1295

0.00081208737

1295

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Постачагропром"

37565607

32000 Хмельницька область Городоцький м.Городок вул.Грушевського, б.57

159370154

99.940146338772

159370154

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

159370154

99.940146338772

159370154

0

0

0

                   

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н. м.Київ вул. Б.Грінченка, б.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

ліцензія анульована

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Лiцензiю анульовано, дiяльнiсть здiйснює на пiдставi регламенту НДУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цінних паперів

Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"  надає послуги по обслуговуванню випуску  ЦП згідно укладеного договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит-Партнер-2003"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32522637

Місцезнаходження

32300 Хмельницька область Кам`янець-Подільський район м.Кам`янець-Подільський вул. Л. Українки, 41 "б"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 3228

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2003

Міжміський код та телефон

(03849) 5-04-36

Факс

(03849) 5-04-36

Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку

Опис

д/н

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.02.2000

3/22/1/00

Хмельницька територіальне управління ДКЦПФР

UA3227769591

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

159465600

39866400.00

100.000000000000

Опис

В звітному році додаткових випусків акцій не було. У 2013  році  була здійснена продажа акцій товариства на торгах  ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" м.Київ, 18.09.2013р. (торги  "з голосу").

 

XI. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам`янець-Подiльської мiської ради на базi державного пiдприємства завод "Електрон", який в свою чергу був видiлений з державного пiдприємства - завод "Електроприлад".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Органiзацiйну структуру основного виробництва ПАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" складають слiдуючi цехи та пiдроздiли:

- основне виробництво;

- складально-монтажний цех;

- ливарно-механiчний цех.

   Крiм того пiдприємство має допомiжне виробництво, яке складається з наступних пiдроздiлiв:

- цех енергозбереження №18;

- ремонтно-механiчний цех №24;

- iнструментальний цех №20;

- вiддiл головного механiка;

- ремонтно-будiвельний цех №28.

   ВАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" має наступнi дочiрнi пiдприємства:

- ДП "Комерцiйний центр";

- ДП "Електрон-сервiс".

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 104 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 3 особи. Фонд оплати працi в 2013 роцi склав 925 тис.грн., що на 144 тис.грн. менше  нiж в 2012 роцi. Зменшення ФОП пов'язано iз зменшенням чисельності працівників у звiтному роцi. Кадровая програма емiтентом не передбачена.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить  спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного року з боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації емітенту не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика товариства затверджена наказом керуючого санацією ПАТ “Кам`янець-Подільський завод “Електрон” і є незмінною протягом звітного періоду  та встановлює такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов`язань:

амортизацiю об'єктiв основних засобiв та нематеріальних активів нараховувати прямолiнiйним методом;

ліквідаційну вартість прийняти такою, що дорівнює нулю;

амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв  нараховувати методом списання 100% вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта;

у складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю не бiльше 2500 грн. з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу);

величину резерву сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi;

оцiнку вибуття запасiв  здійснювати  за середньозваженою собівартістю;

оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати методом вивчення виконаної роботи.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" випускає досить великий спектр продукцiї:

- виготовляє та встановлює теплолiчильники СТ-1М, якi дозволяють знизити плату за теплову енергiю шляхом точного пiдрахунку калорiй тепла, що подається для опалень примiщень. Вiн може використовуватись, як у промисловостi, так i при пiдрахунку тепла, яке використовується для опалення житлових будинкiв;

- значну частину товарної продукцiї займає виробництво продукцiї для медичних закладiв - це лiжко медичне функцiональне 2-х секційне та 3х секційні на колесах, ліжко  просте стацiонарне, медичний столик, пiдставка пiд крапельницю, офтомологічний стіл, масажний стіл та iнше.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

В 2009 році ВАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон" придбавало телефонну станцію загальною вартістю 13,8 тис.грн. У звітному році придбання склали 2,4 тис.грн.

   На даний час Товариство проходить процедуру санації. Розроблено план санації і затверджено в ФДМУ, де дозволено відчужити будівлі в кількості 7 шт. та обладнання. Через ПТБв I,II,IV,V 2008 року було відчужено обладнання на 500,9 тис.грн. В 2009р.Товариством було відчужено обладнання на суму 64,0 тис.грн..В 2010 р.було відчкжено транспортні засоби на 28 тис.грн. та обладнання на 116 тис.грн.У звітному 2011 році, згідно процедури санації, було відчужено обладнання на 93 тис.грн.Впродовж 2012  та 2013 років відчуження не здійснювались.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного року  укладалися правочини з власниками істотної участі.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства придбані в 70-80-х роках, практично більшість зношені. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 46534 тис.грн., сума нарахованого зносу - 29963тис.грн., ступень іх зносу - 64,4%.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, яка впливає на результати дiяльностi пiдприємства є низька платоспроможнiсть населення. Також є частина продукцiї спецiального призначення, ринком збуту якої є бюджетнi органiзацiї. Дефiцит бюджетiв рiзних рiвнiв значно зменшує коло потенцiйних споживачiв.

акти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод пiдприємством було нараховано та сплочено штрафів у розмірі 75 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В звітному періоді Товариство використовувало власні кошти від реалізації готової продукції  та кошти отримані згідно договору поворотньої фінансової допомоги.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдприємством планується створити сiтку роздрiбної торгiвлi продукцiєю власного виробництва та реалiзацiї продукцiї з вiдстрочкою платежу. Ведуться роботи по освоєнню бiльш досконалої моделi лiчильникаСТ-1М. Також важливим є освоєння ринку Росiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звітному періоді Товариство дослідження і розробки не проводило.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

З 31.08.2005р. була відкрита справа про банкрутство, з 19.06.2006р. справа про проведення та розробку плану санації, що і було розроблено і затверджено в ФДМУ 19.12.2006р. Продовжено справу санації до 20.04.2010р., згідно ухвали  по справі №13/233-Б справу санації продовжено до 20.10.2010 року., далі  її продовжено до 20.04.2011 року.Ухвалою від 11.08.2011р. введено процедуру санації, передбачену ст.17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до 11.08.2012р.Ухвалою суду  від 07.08.2012 р. продовжено процедуру санації  до 11.11.2012р.Ухвалою Господарського суду  Хмельницької області від 27.12.2013р.по справі №13/233-Б було затверджено мирову угоду та припинено провадження у  даній справі.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація відсутня.

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

 

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

 

1.Виробничого призначення

16685.000

15660.000

0.000

0.000

16685.000

15660.000

 

- будівлі та споруди

10644.000

8992.000

0.000

0.000

10644.000

8992.000

 

- машини та обладнання

5120.000

5031.000

0.000

0.000

5120.000

5031.000

 

- транспортні засоби

74.000

73.000

0.000

0.000

74.000

73.000

 

- інші

847.000

1564.000

0.000

0.000

847.000

1564.000

 

2. Невиробничого призначення

916.000

911.000

0.000

0.000

916.000

911.000

 

- будівлі та споруди

0.000

730.000

0.000

0.000

0.000

730.000

 

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

916.000

181.000

0.000

0.000

916.000

181.000

 

Усього

17601.000

16571.000

0.000

0.000

17601.000

16571.000

 

 

Пояснення :  На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 46534 тис.грн., сума нарахованого зносу - 29963 тис.грн., ступень іх зносу - 64,4%.Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх вибуттям та нарахуванням зносу у звітному періоді.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

14200

14534

Статутний капітал (тис.грн.)

39866

39866

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

39866

39866

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(14200.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(39866.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

         

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

671.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

3782.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

1825.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

6278.00

Х

Х

Опис

Iнши зобов'язання складаються з: кредиторської заборгованостi  за товари, роботи, послуги в сумi 2 тис.грн.,поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 6 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхуваня -1357 тис.грн., з оплати працi -39 тис.грн., поточнi забезпечення- 171 тис.грн., iнших поточних зобов'язань- 250 тис.грн.

           

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

18.09.2013

11.11.2013

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                            

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

0

0

3

2013

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

ні

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук    

 

X

Інше

ні.

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

ні

       

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)  

ні ні

       

 Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше

ні.

       

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік     

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)                                    

ні

       

 Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                    

Нового члена  наглядової ради останній раз було обрано на загальних зборах акціонерів 16.05.2006р.

       

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею 
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)  

ні

       

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік      

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада   

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)  

ні

       

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)  

д/н.

       

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

 

Наглядова рада   

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)  

ні

       

 З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)  

ні

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій     

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій 

 

X

Кредити банків   

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

 

Інше (запишіть)  

ні

       

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

 

Не визначились   

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: д/н.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.  д/н

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

Територія  ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ 

за КВЕД

32.50

Середня кількість працівників  104

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 32300 Хмельницька область Кам`янець-Подiльський м.Кам`янець-Подiльський вул.Маршала Харченка, 22/б, т.(03849) 3-33-12

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.

 

                                                           Форма № 1                                     Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

--

--

первісна вартість

1001

--

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

--

Основні засоби

1010

17601

16571

18650

первісна вартість

1011

46915

46534

47402

знос

1012

29314

29963

28752

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

17601

16571

18650

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3980

3843

5497

Виробничі запаси

1101

2532

2505

2574

Незавершене виробництво

1102

348

295

1199

Готова продукція

1103

1100

1043

1724

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

--

1

1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

--

з бюджетом

1135

--

21

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2

--

2

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1

42

2

Готівка

1166

--

4

2

Рахунки в банках

1167

1

38

--

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Інші оборотні активи

1190

1

--

--

Усього за розділом II

1195

3984

3907

5502

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

--

Баланс

1300

21585

20478

24152


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                   1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

39866

39866

39866

Капітал у дооцінках

1405

1469

1469

1469

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-26801

-27135

-22982

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

14534

14200

18353

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

30

2

30

розрахунками з бюджетом

1620

2966

671

2757

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

--

розрахунками зі страхування

1625

2518

1357

2178

розрахунками з оплати праці

1630

586

39

585

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

7

6

--

Поточні забезпечення

1660

224

171

111

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

720

4032

138

Усього за розділом IІІ

1695

7051

6278

5799

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

--

Баланс

1900

21585

20478

24152

  

 
Керівник підприємства- керуючий санацією
________________
Бадик Святослав Олександрович
 
              (підпис)   
  

 
 
Головний бухгалтер    
________________
Люлько Євгенія Василівна
 
              (підпис)   
 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 р.

 

                                                                    Форма № 2                                     Код за ДКУД

 1801003

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього pоку

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

127

891

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(834)

(2668)

Валовий: прибуток

2090

~

збиток

2095

(707)

(1777)

Інші операційні доходи

2120

2428

21

Адміністративні витрати

2130

(1876)

(1392)

Витрати на збут

2150

(14)

(19)

Інші операційні витрати

2180

(155)

(678)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

-

збиток

2195

(324)

(3845)

Дохід від участі в капіталі

2200

-

--

Інші фінансові доходи

2220

-

--

Інші доходи

2240

-

38

Фінансові витрати

2250

(--)

(-)

Втрати від участі в капіталі

2255

(-)

(-)

Інші витрати

2270

(Ю)

(12)

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

-

збиток

2295

(334)

(3819)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

-

збиток

2355

(334)

(3819)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього рОК)

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

Інший сукупний дохід

2445

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-334

-3819

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

102

346

Витрати на оплату праці

2505

939

1040

Відрахування на соціальні заходи

2510

344

385

Амортизація

2515

1016

364

Інші операційні витрати

2520

241

321

Разом

2550

2642

2456

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього poку

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

159465600

159465600

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

159465600

159465600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

( 0.00209450)

( 0.02395000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

( 0.00209450)

( 0.02395000)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

--

 

Керівник підприємства- керуючий санацією
________________
Бадик Святослав Олександрович
 
              (підпис)   
 
 
 
 
Головний бухгалтер    
________________
Люлько Євгенія Василівна
 
              (підпис)   
 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01

01

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за ЄДРПОУ

22776959

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2013 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

184

1545

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

11

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

--

50

Надходження від операційної оренди

3040

245

--

Інші надходження

3095

--

15

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(437)

(518)

Праці

3105

(1375)

(937)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1243)

(48)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(576)

(13)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(250)

(--)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(326)

(13)

Інші витрачання

3190

(10)

(95)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-3201

-1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

3242

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3242

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

41

-1

Залишок коштів на початок року

3405

1

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

42

1

 

Керівник підприємства- керуючий санацією
________________
Бадик Святослав Олександрович
 
              (підпис)   
 
 
 
 
Головний бухгалтер    
________________
Люлько Євгенiя Василiвна
 
              (підпис)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39866

1469

--

--

-26801

--

--

14534

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

39866

1469

--

--

-26801

--

--

14534

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-334

--

--

-334

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-334

--

--

-334

Залишок на кінець року

4300

39866

1469

--

--

-27135

--

--

14200

 
Керівник підприємства- керуючий санацією
________________
Бадик Святослав Олександрович
 
              (підпис)   
 
 
 
 
Головний бухгалтер    
________________
Люлько Євгенiя Василiвна
 
________________
Люлько Євгенiя Василiвна
 
              (підпис)   
 
 
 
 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Iнформацiя про Товариство

ПАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам`янець-Подiльської мiської ради на базi державного пiдприємства завод "Електрон", який в свою чергу був видiлений з державного пiдприємства - заводу "Електроприлад".

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту, а також у вiдповiдностi з рiшеннями органiв управлiння Товариством, прийнятими у межах компетенцiї, положеннями, внутрiшнiми правилами та iншими локальними правовими актами Товариства.

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв та працiвникiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Предметом дiяльностi Товариства  є  виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв.

Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено на визначену  кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями.

У Товартиствi є дочiрнi пiдприємства  ДП _Комерцiйний центр_ та ДП _Електрон-Сервiс_, якi впродовж останнiх рокiв, включаючи  звiтний перiод, не здiйснювали господарську дiяльнiсть.

Юридична адреса  ПАТ  _Кам`янець-Подiльский завод _Електрон_: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подiльський, вул.Маршала Харченко, будинок 22-Б.

Станом на 31 грудня 2013 року  у ПАТ  _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_ працювало 104 чол.(на 31 грудня 2012 року - 114 чол.)

 

2. Умови, в яких працює Товариство

В Українi спостерiгаються  деякi явища, характернi для розвитку ринкової економiки, включаючи змiну показникiв iндексу iнфляцiї (за 2013 рiк 100,5%, за 2012 рiк 99,8%, за 2011 рiк 104,6%) i високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза  вiдчутно вплинула на економiку країни. Фiнансова  ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2011 року, в Українi спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю  обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також зростанням лiквiдностi  банкiвського сектора. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по рiзному i часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi  економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також  вiд  змiн у податковiй, юридичнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво визначило резерви на знецiнення з урахуванням  економiчної ситуацiї  i прогнозiв станом на кiнець звiтного перiоду. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi б могли вплинути на економiку країни, а також те, який вплив (за його наявностi) вони можуть здiйснити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв  для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.

 

3. Iстотнi положення облiкової полiтики та основа пiдготовки iнформацiї

Концептуальною основою представлення фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013, є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з нацiональних П(С)БО на МСФЗ, припущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi, i полiтик, якi прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ. Попередню фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2012, було пiдготовлено вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 1 _Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31.12.2011, ПАТ _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_ готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. За 2012 рiк товаиство складало попередньою фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ.

Вплив переходу на МСФЗ на статтi фiнансової звiтностi (дата переходу на МСФЗ _ 01.01.2012р.)

Дебiторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть  (1125):   1 тис.грн;

Дебiторська  за  розрахунками з бюджетом (1135): збiльшилась на 21 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (1190): збiльшилась на 1 тис.грн.;

Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток (1420): збiльшився на 334 тис.грн. з (26801) тис.грн. до (27135) тис.грн.;

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (1615): зменшилась на 28 тис.грн. з 30 тис.грн. до 2000 тис.грн.;

Iншi поточнi зобов`язання (1690): збiльшилась на 3312 тис.грн. з 720 тис.грн.до 4032 тис.грн.

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованої при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Пiдготовка фiнансової звiтностi  вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суттєвих суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4.

Фукцiональна валюта та валюта вiдображення.

Функцiональною валютою Товариства є українська гривня. Фiнансова  звiтнiсть подано в тисячах гривень.

Основнi засоби.

Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за амортизованою собiвартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов`язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi  матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються  у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається  пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибутки i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю об`єкта i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкуються за такими групами:

група 103 _ будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;

група 104 _  машини та обладнання;

група 105 _ транспортнi засоби;

група 106 _ iнструменти, прилади, iнвентар;

група 109 _ iншi основнi засоби.

Амортизацiя.

Амортизацiя вiдноситься на прибутки або збитки прямолiнийним методом так, щоб вартiсть основних засобiв  зменшувалась до лiквiдацiної вартостi протягом термiну експлуатацiї окремого активу. Нарахування амортизацiї активу починають, коли вiн стає придатним до використання (знаходиться у мiсцi i станi, придатному до експлуатацiї у спосiб, визначений керiвництвом). Амортизацiя активiв, якi не в повнiй мiрi придатнi до використання, не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.

Амортизацiя основних засобiв розраховується за прямолiнiйним методом вiд первiсної вартостi основних засобiв до їх лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля, якщо Компанiя  передбачає використовувати об`єкт до закiнчення його фiзичного строку використання, а також у випадках, якщо визначити лiквiдацiйну вартiсть об`єктiв основних засобiв не представляється можливим або вона не суттєва за сумою.

Лiквiдацiйна вартiсть i строки корисного використання  переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється  за  собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю.  Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за моделлю собiвартостi, як  визначено вимогами МСБО 16 _Основнi засоби_. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом.

Знецiнення нефiнансових активiв.

Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення  визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу _ це вища з двох оцiнок: його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет  можливого сторнування знецiнення.

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв.

Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi позиковими коштами, поточною дебiторською заборгованiстю та поточними зобов`язаннями  по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв`язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об`єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума  резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву  визначається аналiзом вiрогiдностi погашення заборгованостi по кожному дебiтору i резерв нараховується  стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумнiви. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву  пiд дебiторську заборгованiсть.  Повернення ранiше списаних сум визнається  прибутком.

Припинення визнання фiнансових активiв.

Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди вiд володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль.

Оренда

Оренди класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов`язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання, наведених у МСБО 17 _Оренда_. Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.

Заборгованiсть iз фiнансової оренди включається в баланс з розподiлом на довгострокову та поточну заборгованiсть. Фiнансовi витрати визнаються з використнням методу ефективної ставки процента, який визначається в договорi оренди. Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовоi результати  протягом вiдповiдного перiоду оренди.

Оренднi платежi за операцiйною орендою визнаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-часовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди.

Податок на прибуток.

Податок на прибуток враховується у  фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку (наразi такий вiдсутнiй) i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок _ це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити  або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднього перiодiв.  Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом  балансових зобов`язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв  та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов`язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється за податковими ставками, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток.

Вiдстроченi податковi активи Товариство визнає лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що будуть наявнi оподатковуванi прибутки, за рахунок яких можна використати тимчасовi рiзницi, котрi пiдлягають вирахуванню.

Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компоненти операцiйних витрат.

Запаси.

Придбанi (отриманi) запаси  на баланс Товариства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов`язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується методом середньозваженої собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi  первiсно визнається за справедливою вартiстю. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди. Прибуток чи збиток  враховується в момент визнання лише в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною  угоди є рiзниця, яка  може бути пiдтверджена в даний момент iншими угодами на вiдповiдному ринку зi схожим iнструментом. 

Поточна дебiторська заборгованiсть, включаючи заборогованiсть покупцiв за товари, роботи, послуги, визнається в балансi за  чистою вартiстю реалiзацiї, визначеної як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву  визначається за методом абсолютної суми за результатами аналiзу вiрогiдностi погашення заборгованостi по кожному дебiтору, i резерв нараховується  стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумнiви. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi  суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть  списується з активiв вiдповiдно на витрати на збут (дебiторська заборгованiсть покупцiв) або на iншi операцiйнi витрати (iнша дебiторська заборгованiсть). Сума вiдшкодування ранiше списаної   безнадiйної дебiторської заборгованостi  включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення  резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання  та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком  розмiщення до трьох мiсяцiв.

Акцiонерний капiтал.

Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал.

Дивiденди.

Дивiденди визнаються як зобов`язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.

Податок на додану вартiсть.

ПДВ  стягується за ставкою 20% при продажу товарiв, робiт чи послуг на внутрiшньому ринку  (на територiї України), за виключенням  постачання виробiв медичного призначення  за перелiком, затвердженим КМУ, яке вiдповiдно до норм Податкового кодексу України звiльняється вiд податкування ПДВ.

Кредиторська  заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.

Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище.

Передоплати.

Передоплати сплаченi та отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах, без вирахування податку на додану вартiсть.

Умовнi активи i зобов`язання.

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли є ймовiрним отримання економiчних вигод. Умовнi зобов`язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватись за зобов`язанням, i їх суму можна оцiнити з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов`язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.

Визнання доходiв.

Дохiд визнається в момент вiдвантаження готової продукцiї, товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу продукцiї (товарiв) визнається на дату вiдвантаження продукцiї покупцю, оскiльки, як правило, саме на цю дату iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром, а також право власностi, переходять до покупця. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорi умов платежу. Виручка вiд надання послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги було надано, виходячи iз ступеню завершеностi конкретної операцiї, оцiнюваного пропорцiйно питомої ваги фактично наданих послуг в загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором.

Визнання витрат.

Витрати визнаються за методом нарахування.

Винагороди працiвникам.

План з встановленими внесками. Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду. Внесок розраховується  як вiдсоток вiд поточної валової суми  заробiтної плати та їх  та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення.

Змiни у форматi представлення iнформацiї.

Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.

 

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження

Товариство використовує оцiнки i робить припущення вiдносно майбутнiх подiй. Такi оцiнки за своїм визначенням нечасто спiвпадають з фактичними показниками. Оцiнки i судження постiйно критично аналiзуються i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях стосовно майбутнiх подiй, якi, як вважається, є обгрунтованими у обставинах, що склалися.

Нижче наводяться тi оцiнки та припущення, вiдносно яких iснує ризик необхiдностi внесення суттєвих коригувань в балансову вартiсть активiв i зобов`язань протягом наступного фiнансового року.

Справедлива вартiсть.

При оцiнцi справедливої вартостi  фiнансових iнструментiв, якi не обертаються на ринку, Компанiя робила припущення, заснованi на ринкових умовах на звiтну дату.

Строк корисного використання основних засобiв, що залишився.

Керiвництво здiйснює оцiнку термiну корисного використання  основних засобiв у вiдповiдностi з поточним технiчним станом активiв та очiкуваним строком отримання вигiд вiд їх використання.

Зменшення корисностi нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак, якi вказують на можливе зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо виявлено хоча б одну таку ознаку, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу.  Визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу  (одиницi, що генерує грошовi потоки), вимагає застосування оцiнок керiвництвом. Такi оцiнки можуть суттєво вплинути на справедливу вартiсть, i, у пiдсумку, на суму очiкуваного вiдшкодування.

Керiвництво оцiнило  наявнiсть ознак, якi вказують на можливе зменшення корисностi нефiнансових активiв на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31.12.2012. В результатi не було виявлено ознак, якi б вказували на необхiднiсть  визнання зменшення корисностi.

Податкове законодавство.

Податкову, валютне i митне законодавство України продовжує зазнавати чисельних змiн. Наявна суперечливiсть трактувань значної кiлькостi законодавчих норм. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i обгрунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать.

Операцiї з пов`язаними сторонами.

Для цiлей складання фiнансової звiтностi зв`язаними вважаються сторони, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем чи може здiйснювати суттєвий вплив при прийняттi iншою стороною  фiнансових та операцiйних рiшень.  При вирiшеннi питання про те, чи є сторони зв`язаними, береться до уваги характер взаємовiдносин  сторiн, а не лише їх юридична форма.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок

Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

(а)   Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(б)   Вiдстроченi податковi активи

У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Компанiї на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

 

5. Операцiї зi зв`язаними сторонами

Виплати  провiдному управлiнському персоналу здiйснювались вiдповiдно до штатного розкладу. Додаткових виплат не проводилось.

Товариство отримувало поворотну фiнансову допомогу  вiд  юридичної особи, яка на дату балансу стала мажоритарним акцiонером. Сума отриманої протягом року допомоги _ 3242 тис.грн., залишок на 31.12.2013р.- 3782 тис.грн.

 

6. Основнi засоби

У складi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни:

Первiсна (переоцiнена) вартiсть

Будинки та споруди: 35558 тис.грн.на 01.01.2012р., 35558 тис.грн.на 01.01.2013р., вибуло 5 тис.грн., 35553 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Машини та обладнання: 8281 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло  421 тис.грн.,7860 тис.грн.на 01.01.2013р., вибуло 261 тис.грн., 7599 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Транспортнi засоби:  232 тис.грн.на 01.01.2012р,. 232 тис.грн.на 01.01.2013р., 232 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Iнструменти, прилади, iнвентар: 2069 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло 33 тис.грн., 2036 тис.грн. на 01.01.2013р., вибуло 41 тис.грн., 1995 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Iншi основнi засоби: 708 тис.грн., на 01.01.2012р., вибуло 23 тис.грн., 685 тис.грн.на 01.01.2013р.,  вибуло 64 тис.грн., 621 тис.грн. на 31.12.2013 р.;

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 554 тис.грн. на 01.01.2012р., вибуло 10 тис.грн., 544 тис.грн. на 01.01.2013р.,  вибуло 10 тис.грн., 534 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Всього первiсна (переоцiнена) вартiсть: 47402 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло 487 тис.грн., 46915 тис.грн.на 01.01.2013р., вибуло 381 тис.грн., 46534 тис.грн.на 31.12.2013р.

Знос основних засобiв та втрати вiд зменшення корисностi

Будинки та споруди: 24130 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 784 тис.грн., 24914 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 922 тис.грн., списано 5 тис.грн., 25831 тис.грн.на  31.12.2013р.;

Машини та обладнання: 3028 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 132 тис.грн., списано 420 тис.грн., 2740 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 82 тис.грн., списано 254 тис.грн.,  2568 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Транспортнi засоби:157 ттс.грн.на 01.01.2012р.нараховано 1 тис.грн., 158 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 1 тис.грн.,  159 тис.грн. на 31.12.2013р.

Iнструменти, прилади, iнвентар: 929 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 92 тис.грн., списано 31 тис.грн., 990 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 7 тис.грн., списано 41 тис.грн.,  956 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Iншi основнi засоби: 179 тис.грн.,на 01.01.2012р., нараховано 30 титс.грн., списано 22 тис.грн., 187 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 4 тис.грн., списано 63 тис.грн., 128 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:  329 тис.грн.на 01.01.2012р., списано 4 тис.грн., 325 тис.грн.на 01.01.2013р., списано 4 тис.грн., 321 тис.грн. на 31.12.2013р.

Всього знос:  28752 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 1039 тис.грн.,списано при вибуттi 477 тис.грн., 29314 тис.грн.на 01.01.2013р., нараховано 1016 тис.грн., списано при вибуттi 367 тис.грн., 29963 тис.грн. на 31.12.2013р.

Залишкова вартiсть

Будинки та споруди:  11425 тис.грн.на 01.01.2012р., 10644 тис.грн.на 01.01.2013р., 9722 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Машини та обладнання: 5253 тис.грн.на 01.01.2012р., 5120 тис.грн.на 01.01.2013р., 5020 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Транспортнi засоби: 75 тис.грн.на 01.01.2012р., 74 тис.грн.на 01.01.2013р., 73 тис.грн.. на 31.12.2013р.;

Iнструменти, прилади, iнвентар: 1140 тис.грн.на 01.01.2012р.,1046 тис.грн. на 01.01.2013р., 1039 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Iншi основнi засоби : 529  тис.грн.на 01.01.2012р. 498 тис.грн.на 01.01.2013р., 493 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 225 тис.грн.на 01.01.2012р., 219 тис.грн. на 01.01.2013р., 213 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Всього залишкова вартiсть:  18650 тис.грн.на 01.01.2012р., 17601 тис.грн. на 01.01.2013р., 16571 тис.грн. на 31.12.2013р.;

Повнiстю замортизованi основнi засоби: 3315 тис.грн.на 01.01.2012р., 3312 тис.грн. на 01.01.2012р., 3201 тис.грн. на 31.12.2013р. 

 

7. Товарно-матерiальнi запаси

Товарно-матерiальнi запаси включають:

Сировина i матерiали: 2574 тис.грн.на 01.01.2012р., 2532 тис.грн.на 01.01.2013р., 2505 тис.грн.на 31.12.2013р.;

Незавершене виробництво: 1199 тис.грн.на 01.01.2012р., 348 тис.грн.на 01.01.2013р., 295 тис.грн.на 31.12.2013р.;

Готова продукцiя: 1724 тис.грн.на 01.01.2012р., 1100 тис.грн.на 01.01.2013р., 1043 тис.грн.на 31.12.2013р.

Резерв пiд знецiнення запасiв не створено.

 

8. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть покупцiв по основнiй дiяльностi (за товари, роботи, послуги) за  чистою реалiзацiйною вартiстю становила на 01.01.2012р. 1 тис.грн., на  01.01.2013р. вiдсутня, на 31.12.2013р. 1 тис.грн. Пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було створено резерв. Змiни в резервi пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi покупцiв представленi наступним чином:

Залишок на 01.01.2012 _8 тис.грн.

Нараховано _ 0 тис.грн.

Використано _ 0 тис.грн.

Залишок на 01.01.2013 - 8 тис.грн.

Нараховано _ 0 тис.грн.

Використано _ 8 тис.грн.

Залишок на 01.01.2013 - 0 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становила на  01.01.2012р. 0 тис.грн., на 01.01.2013р. 0 тис.грн., на 31.12.2013р. 21 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становила на 01.01.2012р. 2 тис.грн., на 01.01.2013р. 2 тис.грн., на 31.12.2013р 0 тис.грн.  Iнша поточна дебiторська заборгованiсть визнана з урахуванням резерву  на знецiнення, який створено в сумi 16 тис.грн. (на 01.01.2012р. та на 01.01.2013р.).

Станом на 31.12.2013р. вся дебiторська заборгованiсть в гривнях.

 

9. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти  становили на  01.01.2012р. 2 тис.грн., на 01.01.2013р. 1 тис.грн., на 31.12.2013р. 42 тис.грн.

 

10.  Акцiонерний та iнший капiтал

Капiтал Товариства на 31.12.2013р. представлено акцiонерним капiталом, iншим додатковим капiталом  та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi непокритого збитку.

Станом на 31.12.2013р. розмiр акцiонерного капiталу становив 39866 тис.грн.,  подiлений на 159 465 600  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Змiн у розмiрi акцiонерного капiталу  протягом звiтного 2013  та 2012 року не вiдбувалось. Додатковий випуск акцiй не проводився. Капiтал у дооцiнках на 01.01.2012р. становив 1469 тис.грн. (на 01.01.2013р. 1469 тис.грн., на 31.12.2013р. 1469 тис.грн.). Капiтал у дооцiнках представлений сумами дооцiнки основних засобiв.  Змiн у розмiрi капiталу у дооцiнках протягом звiтного 2013 та 2012 року не вiдбувалось.

Вiдрахування до резервного капiталу не здiйснювались по причинi вiдсутностi прибутку.

 

11.  Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток на  01.01.2012р.становив 22982 тис.грн., на 01.01.2013р.становив 26801 тис.грн., на 31.12.2013р. 27135 тис.грн. Збiльшення непокритого збитку за 2013 рiк на 334 тис.грн. та за 2012 на 3819 тис.грн. вiдбулось внаслiдок отримання збиткiв за результатами двiдповiдного року.

 

12.  Забезпечення та резерви

Сума забезпечення виплат персоналу (резерв оплати вiдпусток) на 01.01.2012р. становила 111 тис.грн. (на 01.01.2013р. 224 тис.грн., на 31.12.2013р. 171 тис.грн.). У 2012 роцi нараховано забезпечення в сумi 202 тис.грн., використано в сумi 89 тис.грн. У 2013 роцi нараховано забезпечення в сумi 36 тис.грн., використано в сумi 89 тис.грн.

 

13.  Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iншi поточнi зобов`язання

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 30 тис.грн.на 01.01.2012р., 30 тис.грн.на 01.01.2013р., 2 тис.грн.на 31.12.2013р.;

Поточнi зобов`язання за розрахунками з бюджетом:  2757 тис.грн.на 01.01.2012р., 2966 тис.грн.на 01.01.2013р., 671 тис.грн.на 31.12.2013р.;

Поточнi зобов`язання зi страхування: 2178 тис.грн.на 01.01.2012р., 2518 тис.грн.на 01.01.2013р.,  1357 тис.грн.на 31.12.2013р.;

Поточнi зобов`язання з оплати працi: 585 тис.грн.на 01.01.2012р.586 тис.грн.на 01.01.2013р., 39 тис.грн.на 31.12.2013р.

Iншi поточнi зобов`язання:  138 тис.грн.на 01.01.2012р.,720 тис.грн.на 01.01.2013р., 4032 тис.грн.на 31.12.2013р.

Кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi  та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках.

 

14.  Доходи та витрати

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарi та послуг  становив 891 тис.грн.у 2012р., 127 тис.у 2013р. Вся  реалiзацiя продукцiї здiйснювалась на внутрiшньому ринку. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становила  2668 тис.грн.у 2012р, 834 тис.грн.у 2013р.

Iншi операцiйнi доходи становили 21 тис.грн.у 2012 р, 2428 у 2013 р.

Адмiнiстративнi витрати становили 1392 тис.грн.у 2012р, 1876 тис.грн.у 2013р.

Витрати на збут - 19 тис.грн.у 2012р, 14 тис.грн.у 2013р.

 Iншi операцiйнi витрати - 678 тис.грн.у 2012р, 155 тис.грн.у 2013р.

Iншi доходи та витрати.

Дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв становив 38 тис.грн.у 2012р.

Собiвартiсть лiквiдованих  основних засобiв  становила 12 тис.грн.у 2012р, 10 тис.грн.у 2013р.

 

15. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2013р. становила  14200 тис.грн., що на 25666 тис.грн. менше вiд  скоригованої вартостi статутного капiталу Товариства, розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2012р. становила  14534 тис.грн., що на 25332 тис.грн. менше вiд  скоригованої вартостi статутного капiталу Товариства Згiдно норм ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни у встановленому порядку.

 

16. Управлiння фiнансовими ризиками

Дiяльность Товариства пiдпадає пiд ряд фiнансових ризикiв, серед яких цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв, кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму  потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для його дiяльностi.

Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом послужить причиною  понесення  фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок невиконання зобов`язання за договором. Кредитний ризик виникає пiд час кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Кредитний ризик  пов`язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами та депозитами в банках, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську  заборгованiсть та зобов`язання за операцiями. У керiвництва немає формальної кредитної полiтики по вiдношенню до рiзних клiєнтiв, i рiвень кредитного ризику контролюється в оперативному режимi окремо по всiх значних клiєнтах. Товариство не вимагає забезпечення  з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi заставою.  Ним створений резерв пiд знецiнення в сумi, що представляє собою оцiнку керiвництвом майбутнiх збиткiв вiд дебiторської заборгованостi.

 

17. Управлiння капiталом

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої  роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства,  яке забезпечує прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру  капiталу для зменшенняй його вартостi. Товариство контролює величину капiталу i вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi.

 

18. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення  оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб`єктивнi судження. В України все ще спостерiгаються деякi явища, притаманнi ринку, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. Ринковi котрирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу по вимушено низькiй цiнi, не будучи, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало всю наявну iнформацiю. Балансова вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

 

19.  Сегменти

Товариство в силу своїх технологiчних особливостей та практики органiзацiї виробництва, що склалася, займається одним видом дiяльностi, в основному на територiї мiсцезнаходження.  Тому господарсько-галузевi та географiчнi сегменти не видiлено.

 

20.  Припинена дiяльнiсть

Припинення дiяльностi не вiдбувалось.

 

21. Прийняття нових та переглянутi стандарти

Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї

Правка до МСБО 12 _Податки на прибуток_ _ _Вiдстроченi податки _ Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочених податкiв_;

Правки до МСФЗ 1 _Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_ _ _Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ_;

Правки до МСФЗ 7 _Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї_ _ _Вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання_.

Стандарти, якi були випущенi, та набрали чинностi

Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi та набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства.

Правки до МСБО 1 _Фiнансова звiтнiсть: представлення iнформацiї_ _ _Представлення статей iншого сукупного доходу_. Привки змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012 та пiсля цiєї дати, та використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства.

МСБО 19 _Виплати працiвникам_ (у новiй редакцiї). Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 та пiсля цiєї дати. Правки не вплинули на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

МСБО  28 _Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства_ (у редакцiї 2011 року). Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 та пiсля цiєї дати. Правки не вплинули на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

Правки до МСБО 32 _Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань_. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014 та не вплине на фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства.

МСФЗ 9 _Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка_. Обов`язкове використання норм МСФЗ 9 було перенесено на 1 сiчня 2015 року.  Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансовiй звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.

МСФЗ 10 _Консолiдована фiнансова звiтнiсть_, МСФЗ 27 _Окрема фiнансова звiтнiсть_. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 та не впливає на iнвестицiї, якi товариство має на теперiшнiй час.

МСФЗ 11 _Погодження про спiльну дiяльнiсть_. Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати та не впливає на фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства.

МСФЗ 12 _Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших товариствах_. Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати та не впливає на фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства.

МСФЗ 13 _Оцiнка справедливої вартостi_. Стандарт вступив в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiсля цiєї дати. На цей час Товариство оцiнює вплив стандарту на фiнансовий стан та фiнансовi результати.

 

Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих та переглянутих стандартiв

Правка до МСБО 12 _Податки на прибуток_ _ _Вiдстроченi податки _ Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочених податкiв_;

Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012 та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

Правки до МСФЗ 1 _Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_ _ _Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ_;

Рада з МСФЗ пояснила, яком чином  компанiї повиннi поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ пiсля того, як їх фуккцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

Правки до МСФЗ 7 _Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї_ _ _Вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання_;

Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб надати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв`язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов`язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливостi оцiнити характер участi у таких активах, та ризики, пов`язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансовiй звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

 

 

22. Затвердження фiнансової звiтностi

Ця рiчна фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була пiдготовлена та випущена  керiвництвом Товариства 28 лютого 2014 року.

 


 

Керiвник пiдприємства-керуючий санацiєю                                                   С.О.Бадик

 

Гол.бухгалтер                                                                                                      Є.В.Люлько


 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит-Партнер-2003"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32522637

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

32300, Україна, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41 „б”

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3228

25.09.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

д/н

 

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності

 публічного акціонерного товариства 

„КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”

за рік, що закінчився 31 грудня 2013

     

Адресат

Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства “Кам`янець-Подільський завод “Електрон”, фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

 

Вступний параграф

Основні відомості про емітента:           

Повне найменування: публічне акціонерне товариство „КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”

Ідентифікаційний код: 22776959

Місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський, вул.маршала Харченка, будинок 22-Б

Дата державної реєстрації: 31.12.1999р.

 

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”, що додається, яка складається  з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал  несе відповідальність  за складання цієї фінансової звітності  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.  Управлінський персонал також несе відповідальність за  такий  внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства, або помилки. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; за використання ним припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведення аудиту відповідно до Міжнародних  стандартів аудиту. Однак у зв`язку з питанням, описаним у параграфі “Підстава для відмови від висловлення думки”, ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки.

 

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

Думка аудитора  щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".

 

Підстава для відмови від висловлення  думки

Відповідно до облікової політики, товариство для оцінки основних засобів після визнання обрало модель собівартості, відповідно до якої після визнання активом об`єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю  мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  Відповідно до  п.14 МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”, попередні оцінки суб`єкта господарювання відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повинні узгоджуватися з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за попередніми ЗПБО (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо немає об`єктивного свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові. Майже всі основні засоби товариства зазнали впливу індексацій їх первісної вартості та сум накопиченого зносу, які проводились в 1991-1996 роках згідно з Постановами Кабінету міністрів України. Порядок здійснення цих індексацій грунтувався на  формалізованому  підході, внаслідок чого проіндексовані суми не відображали реальної вартості актівів. Втрати від зменшення корисності основних засобів товариством не визнавались. Внаслідок цього, на нашу думку, оцінки основних засобів, на дату переходу товариства на МСФЗ не надають об`єктивної інформації про реальну вартість основних засобів, залишкова вартість яких на дату балансу становила 16571 тис.грн., або 81% від всіх активів товариства. Ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум, у яких основні засоби визнані у фінансовій звітності.

В товаристві здійснювались  операції з пов`язаними сторонами (поворотна фінансова допомога), розкриття яких у примітках до фінансової звітності вимагається нормами МСБО 24 “Розкриття інформації про зв`язані сторони”. Товариство частково  розкрило інформацію про такі операції у примітках. На дату балансу заборогованість в сумі 3782 тис.грн. значиться по коду  рядка балансу 1690, фактичне отримання поворотної фінансової допомоги   підтверджено виписками банку, проте до перевірки не було надано відповідний договір, і ми не мали змоги визначити, чи окремі положення такого договору вимагають тих чи інших коригувань такої суми.

 

 Загальний висновок аудитора (відмова від висловлення думки)

У зв`язку зі значущостю питань, про які йдеться у параграфі “Підстави для відмови від висловлення думки”, ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо фінансової звітності ПАТ “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” станом на 31.12.2013р.

 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на  те, що інший додатковий капітал товариства представлений  переважно сумами дооцінок необоротних активів і при переході на МСФЗ ці суми слід було визнати у складі нерозподіленого прибутку (зменшивши непокритий збиток на 1469 тис.грн.).  Проте, з врахуванням норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213, яким товариство було зобов`язане користуватись на дату переходу на МСФЗ,  залишки додаткового капіталу можуть бути зменшені у разі прийняття уповноваженим органом відповідних рішень. Оскільки відповідне рішення на дату переходу на МСФЗ не приймалось, сума дооцінок оборотних активів не переносилась з сум додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку/непокритого збитку. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

 

ЗВІТ  ЩОДО ВИМОГ  ІНШИХ  ЗАКОНОДАВЧИХ  АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360.

 

Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. В результатi проведеного розрахунку вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 14200 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 39866 тис.грн. Неоплаченного капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв (14200 тис.грн.) на 25666 тис.грн. менша від величини скоригованого статутного капiталу (39866 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, та згідно яких у такому випадку товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 

Висловлення думки щодо наявності суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю.

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявних суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур суттєвих невідповідностей виявлено не було.

 

Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2012 року (остання річна фінансова звітність) складає 21585 тис.грн. Мінімальна сума правочину, який пiдлягав аудиторським процедурам, складає 2158,5 тис. грн. Товариство у 2013р. мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано значними, проте наглядовою радою такі правочини не затверджувались, оскільки тривав процес санації.

 

Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння  акцiонерного товариства "Камянець-Подільський завод “Електрон" здiйснювалось вiдповiдно до  Статуту, затвердженого загальним зборами акцiонерiв  (протокол №8 вiд 19.05-21.06.2011р.). Статутом передбачено такі органи управління та контролю товариством: Вищий орган товариства — загальні збори акціонерів, Наглядова рада товариства, Виконавчий орган — Правління товариства, Ревізійна комісія. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та відповідними Положеннями (Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію, затверджені загальними зборами акціонерів, Протокол № 8 від 19.05-21.032011р.). Функціонування органів корпоративного управління певною мірою обмежується тим, що у товаристві відповідно до судових ухвал продовжувалась процедура санації, відповідно, було призначено керуючого санацією та розпорядника майна. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв в 2013 році не проводились.  Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) на Товариствi вiдсутня. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства покладено на Ревізійну комісію. Інформація, наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Система внутрiшнього контролю на Товариствi створена та дiє, але вимагає подальшого вдосконалення.

 

Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, щодо надання iнформацiї, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури та отриманi розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитор не отримав доказiв обставин, що свiдчать про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

 

Сплата акціонерним товариством статутного фонду (капіталу)

Весь статутний капітал повністю сплачений. По балансу товариства на 31.12.2013р. зареєстрований капітал (код 1400) рахувався в сумі 39866 тис.грн. , що відповідає його розміру, задекларованому в установчих документах на дату балансу.

 

Розкриття інформації щодо активів, зобов`язань, власного капіталу та обсягу чистого прибутку товариства

Активи товариства на дату балансу становили 20478 тис.грн.(в тому числі необоротні активи 16571 тис.грн., оборотні активи 3907 тис.грн.), зобов`язання становили 6278 тис.грн.(всі зобов`язання визнані поточними), власний капітал становив 14200 тис.грн. За результатами діяльності звітного 2013 року фінансовим результатом діяльності товариства визнано чистий збиток в сумі 334 тис.грн., що відображено по коду р.2355 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Інформацію про  активи, зобов`язання, власний капітал та обсяг чистого прибутку (збитку)  в усіх суттєвих аспеках, включаючи вплив переходу на МСФЗ, крім відокремлення від впливу переходу вплив виправлення помилок, допущених в попередніх звітних періодах при складанні фінансової звітності згідно П(С)БО, розкрито у примітках.

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування відповідно до установчих документів:  Приватне підприємство “Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003"

Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру  аудиторських фiрм та аудиторiв, які одноособово надають аудиторські послуги: Свідоцтво № 3228, видане рішенням АПУ від 25.09.2003р., продовжене рішенням АПУ від 04.09.2013р. № 276 до 04.09.2018р.

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості: № 0245 від 26.04.2012, видане рішенням АПУ № 249/5.

Ідентифікаційний код: 32522637

Дата  державної реєстрацiї: 07.07.2003р.

Місцезнаходження: 32300, Україна, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41 „б”

Телефон  (факс):  (03849) 5 04 36

E-mail:   partner2003@mail.ru.

Дата i номер договору на проведення аудиту: 2-02 фз вiд 13.02.2014р.

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 24.02.2014р.-18.04.2014.

 

Аудитор (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії  сертифiкату до 26.06.2018р.)

                                                                 _______________   О.В.Фесенко

 

Директор ПП “АФ "Аудит-Партнер-2003" (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії  сертифiкату до 26.06.2018р.)

 

                                                                 _______________   О.В.Фесенко

 

Дата аудиторського висновку:   18  квітня  2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі