КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

24.04.2014

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

32300, Кам'янець-Подільський, Маршала Харченка, 22-Б

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

22776959

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

03849-32881 , 03849-32881

 

6. Електронна поштова адреса

 

elektron@emitent.km.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

25.04.2014

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

 

Бюлетень Цінні папери України

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.plant-electron.net

 

 

(адреса сторінки)                                                              

в мережі Інтернет

 

 

 28.04.2014

 

 

 

 

 

  (дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2014

Припинено повноваження

Голова правління

Бадик Святослав Олександрович

НА, 432193 , 07.02.1998, Кам'янець-Подiльським Мв УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000502

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член правлiння

Благун Вiталiй Миколайович

НА , 514176 , 06.08.1998, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000251

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член правлiння

Люлько Євгенiя Василiвна

НА , 816839 , 01.04.2000, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000006

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член правлiння

Вознюк Анатолiй Олександрович

НА , 403757 , 01.11.1997, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член правлiння

Сапожник Петро Петрович

НА, 089510 , 13.04.1996, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000006

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

д/н, 02898152 , 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя

д/н, 22985083, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Бедаркова Свiтлана Миколаївна

НВ , 099449 , 10.05.2002, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi      

0,000028

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Малисник Василь Iванович

НА , 785740 , 06.11.1999, Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000013

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кам'янець-Подільська мiська рада

д/н, 26571846, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Стадник Микола Якович

НА , 270769 , 07.12.1996, Хмельницьким МВ УМВСУ

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Бондарчук Ольга Iванiвна

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років.

24.04.2014

Припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Громик Алла Михайлiвна

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014 (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 8 років. Взамін звільнених членів ревізійної комісії нікого не призначалось, функції ревізійної комісії покладені на аудиторську фірму.

24.04.2014

Обрано

Генеральний директор

Бадик Святослав Олександрович

НА , 432193 , 07.02.1998, Кам'янець-Подiльським Мв УМВСУ в Хмельницькiй областi

0,000502

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано на термін 3 років. Попередня посада - керуючий санацією, голова правління ПАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон". Непогашеної судимості не має.

24.04.2014

Обрано

Член Наглядової ради

Климчук Володимир Миколайович

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано на термін 3 років. Попередня посада – самозайнята особа. Непогашеної судимості не має.

24.04.2014

Обрано

Член Наглядової ради

Благун Віталій Миколайович

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000001

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано на термін 3 років. Попередня посада - ПАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон", технічний директор. Непогашеної судимості не має.

24.04.2014

Обрано

Голова Наглядової ради

Годзіш Андрій Олександрович

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано на термін 3 років. Попередня посада - 01.05.2008-19.09.2012 - ТОВ "Корпорація АК "Електросевкавмонтаж", начальник планово-економічного відділу.  Непогашеної судимості не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Стор. 1


 

 


ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі