КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керiвник пiдприємства - керуючий санацiєю

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.10.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22776959

1.4 Місцезнаходження емітента

32300, Кам'янець-Подiльський, Маршала Харченка, б. 22-Б

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(03849)3-33-12 (03849)3-33-80

1.6 Електронна поштова адреса емітента

elektron.pat@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.10.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.plant-electron.net

в мережі Інтернет

22.10.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

 

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А 01№180911

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1999

3.4. Місцезнаходження

32300, Кам'янець-Подiльський, Маршала Харченка, б. 22-Б

3.5. Статутний капітал (грн.)

39866400

3.6. Чисельність працівників (чол.)

107

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.50 Виробницво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв, 82.92 Пакування, 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

99.940

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітента

У товариствi створенi : 1.Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства.2.Наглядова рада Товариства.3.Виконавчий орган - Правлiння Товариства.4.Ревiзiйна комiсiя. У Товариствi у даний час проходить процедура санацiї. Колегiальний орган управлiння на даний час не дiє. Бадика Святослава Олександровича призначено керiвником пiдприємства- керуючим санацiєю.

3.11. Посадові особи емітента

Посадовi особи пiдприємства:Голова правлiння Бадик Святослав Олександрович, головний бухгалтер - член правлiння Люлько Євгенiя Василiвна. Члени правлiння: Благун Вiталiй Миколайович, Вознюк Анатолiй Олександрович, Сапожник Петро Петрович.Голова наглядової ради Фонд державного майнаУкраїни в Хмельницькiй областi - представник Моцний Вiталiй Васильович, член наглядової ради - представник мiської ради за погодженням, Бедаркова Свiтлана Миколаївна, Малисник Василь Iванович, голова Ревiзiйної комiсiї Стадник Микола Якович, члени ревiзiйної комiсiї Боднарук Ольга Iванiвна, Громик Алла Михайлiвна.

3.12. Засновники емітента

Засновником ВАТ "Кам'янець Подiльський завод "Електрон" є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Хмельницькiй областi ( код ЕДРПОУ 02898152)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.02.2000

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

№3/22/1/00

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

159465600

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Документарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

159370154

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107,м.Київ, вул.Тропiчна,буд.7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

6.8. Факс

(044) 485-42-41

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Послуги надаються згiдно укладеного договору.

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За 9 мiсяцiв 2013 року Товариство одержало дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарi, робiт, послуг) на суму 250 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ 50 тис.грн.). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) складає 692 тис.грн. У звiтному перiодi в результатi господарсько-фiнансової дiяльностi Товариство одержало збитки на суму 1911 тис.грн.

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

Територія

 

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

193

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

32.50

Середня кількість працівників

107

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

32300, Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подiльский, вул.Маршала Харченка, Б.22-Б

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

17601

16818

18650

первісна вартість

1011

46915

46536

47402

знос

1012

29314

29718

28752

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

17601

16818

18650

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3980

3846

5497

Виробничі запаси

1101

2532

2505

2574

Незавершене виробництво

1102

348

275

1199

Готова продукція

1103

1100

1066

1724

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

1

1

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

1

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2

0

2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

1

6

2

Рахунки в банках

1167

0

1

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

0

0

Усього за розділом II

1195

3984

3855

5502

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

21585

20673

24152

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

39866

39866

39866

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

1469

1469

1469

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-26801

-28712

-22982

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

14534

12623

18353

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

30

3

30

за розрахунками з бюджетом

1620

2966

3122

2757

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2518

2762

2178

за розрахунками з оплати праці

1630

586

724

585

за одержаними авансами

1635

7

3

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

224

204

111

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

720

1232

138

Усього за розділом IІІ

1695

7051

8050

5799

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

21585

20673

24152

 

Примітки

 

Керівник

Бадик Святослав Олександрович

Головний бухгалтер

Люлько Євгенiя Василiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

250

835

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 692 )

( 1143 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 442 )

( 388 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

22

47

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1384 )

( 1412 )

Витрати на збут

2150

( 13 )

( 15 )

Інші операційні витрати

2180

( 84 )

( 636 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 1901 )

( 2404 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 10 )

( 10 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 1911 )

( 2414 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 1911 )

( 2414 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1911

-2414

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

75

460

Витрати на оплату праці

2505

714

787

Відрахування на соціальні заходи

2510

262

293

Амортизація

2515

768

745

Інші операційні витрати

2520

247

666

Разом

2550

2066

2951

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

159465600

159465600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

159465600

159465600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.00119800

-0.00151400

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.00119800

-0.00151400

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

 

Керівник

Бадик Святослав Олександрович

Головний бухгалтер

Люлько Євгенiя Василiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


566

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

33

 

Надходження від повернення авансів

3020

 

 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

 

 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

 

Надходження від операційної оренди

3040

147

 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

 

Інші надходження

3095

582

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 365 )


( )

Праці

3105

( 498 )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 17 )

( )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8 )

( )

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

( )

( )

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

( )

( )

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

( )

( )

Витрачання на оплату авансів

3135

( )

( )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 434 )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

1

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

7

 

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3571

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3572

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3573

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3574

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3576

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3577

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

X

 

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

X

 

X

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

 

X

( )

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

X

 

X

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

 

X

 

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

 

X

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 10 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39866

 

1469

 

-26801

 

 

14534

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

39866

 

1469

 

-26801

 

 

14534

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

-1911

 

 

-1911

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

-1911

 

 

-1911

Залишок на кінець року

4300

39866

 

1469

 

-28712

 

 

12623

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі