КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

вартальний звіт емітента ЦП за 2 квартал 2013 року

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

23.07.2013

 

(дата)

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1 Повне найменування емітента

 

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

 

1.2 Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

22776959

 

1.4 Місцезнаходження емітента

 

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(03849)3-33-12 (03849)3-33-80

 

1.6 Електронна поштова адреса емітента

 

pat.electron@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.072013

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.plant-electron.net

в мережі Інтернет

23.07.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                                                                     X

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента


9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А 01№180911

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1999

3.4. Місцезнаходження

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

3.5. Статутний капітал (грн.)

39866400.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

108

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.50 Виробницво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв, 82.92 Пакування, 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

99.940

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

У товариствi створенi : 1.Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства.2.Наглядова рада Товариства.3.Виконавчий орган - Правлiння Товариства.4.Ревiзiйна комiсiя. У Товариствi у даний час проходить процедура санацiї. Колегiальний орган управлiння на даний час не дiє. Бадика Святослава Олександровича призначено керiвником пiдприємства- керуючим санацiєю.

3.11. Посадові особи емітента

Посадовi особи пiдприємства:Голова правлiння Бадик Святослав Олександрович, головний бухгалтер - член правлiння Люлько Євгенiя Василiвна. Члени правлiння: Благун Вiталiй Миколайович, Вознюк Анатолiй Олександрович, Сапожник Петро Петрович.Голова наглядової ради Фонд державного майнаУкраїни в Хмельницькiй областi - представник Моцний Вiталiй Васильович, член наглядової ради - представник мiської ради за погодженням, Бедаркова Свiтлана Миколаївна, Малисник Василь Iванович, голова Ревiзiйної комiсiї Стадник Микола Якович, члени ревiзiйної комiсiї Боднарук Ольга Iванiвна, Громик Алла Михайлiвна.

3.12. Засновники емітента

Засновником ВАТ "Кам'янець Подiльський завод "Електрон" є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Хмельницькiй областi ( код ЕДРПОУ 02898152)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

 4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.02.2000

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

№3/22/1/00

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

159465600

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

159370154

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107,м.Київ, вул.Тропiчна,буд.7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

6.8. Факс

(044) 485-42-41

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Послуги надаються згiдно укладеного договору.

 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За перше пiврiччя 2013 року Товариство одержало дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарi, робiт, послуг) на суму 176 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ 29 тис.грн.). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) складає 467 тис.грн. У звiтному перiодi в результатi господарсько-фiнансової дiяльностi Товариство одержало збитки на суму 1299 тис.грн.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" за ЄДРПОУ 22776959
Територія   за КОАТУУ 6810400000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 193
Вид економічної діяльності   за КВЕД 32.50
Середня кількість працівників 108  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 32300, Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подiльский, вул.Маршала Харченка, Б.22-Б  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):      
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)      
за міжнародними стандартами фінансової звітності V    

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)    
на 30.06.2013 р.    
         
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1 2 3 4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 17601 17076 18650
первісна вартість 1011 46915 46805 47402
знос 1012 29314 29729 28752
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0 0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I

1095 17601 17076 18650
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3980 3877 5497
Виробничі запаси 1101 2532 2507 2574
Незавершене виробництво 1102 348 341 1199
Готова продукція 1103 1100 1039 1724
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 0 0 0
за виданими авансами
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 4 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 1 4 2
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в: 1181 0 0 0
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 2 0
Усього за розділом II 1195 3984 3899 5502
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 21585 20975 24152
         

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 39866 39866 39866
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1469 1469 1469
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -26801 -28100 -22982
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14534 13235 18353
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: 1610 0 0 0
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги 1615 30 41 30
за розрахунками з бюджетом 1620 2966 3069 2757
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2518 2685 2178
за розрахунками з оплати праці 1630 586 626 585
за одержаними авансами 1635 7 5 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 224 230 111
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 720 1084 138
Усього за розділом IІІ 1695 7051 7740 5799
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 21585 20975 24152
         
Примітки        
Керівник Бадик Святослав Олександрович     
Головний бухгалтер Люлько Євгенiя Василiвна     
         
      КОДИ  
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01  
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" за ЄДРПОУ 22776959  
  (найменування)      
         
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2 квартал 2013 р.   
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ     
         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 147 253  
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0  
Премії підписані, валова сума 2011 0 0  
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0  
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0  
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 467 275  
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0  
Валовий: прибуток 2090 0 0  
Валовий: збиток 2095 320 22  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0  
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0  
Інші операційні доходи 2120 20 41  
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0  
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0  
Адміністративні витрати 2130 925 955  
Витрати на збут 2150 9 10  
Інші операційні витрати 2180 60 15  
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0  
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0  
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0  
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 1294 961  
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0  
Інші фінансові доходи 2220 0 0  
Інші доходи 2240 0 0  
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0  
Фінансові витрати 2250 0 0  
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0  
Інші витрати 2270 5 8  
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0  
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0  
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 1299 969  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0  
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0  
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 1299 969  
II. СУКУПНИЙ ДОХІД     
         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0  
Накопичені курсові різниці 2410 0 0  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0  
Інший сукупний дохід 2445 0 0  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0  
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1299 -969  
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ     
Матеріальні затрати 2500 57 220  
Витрати на оплату праці 2505 461 505  
Відрахування на соціальні заходи 2510 171 191  
Амортизація 2515 516 501  
Інші операційні витрати 2520 188 9  
Разом 2550 1393 1426  
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    
Середньорічна кількість простих акцій 2600 159465600 159465600  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 159465600 159465600  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00814000 -0.00607000  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.00814000 -0.00607000  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0  

 

 

Примітки    
Керівник Бадик Святослав Олександрович
Головний бухгалтер Люлько Євгенiя Василiвна

 

 

 

                           ЗВІТ про рух грошових коштів (за прямим методом) 

                                    за 2 квартал 2013р.

 

     

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

 508

 

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

 

 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015    
Надходження від повернення авансів 3020 20  
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035    
Надходження від операційної оренди 3040 98  
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055    

Інші надходження

3095

365

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

 (          318           )

 (                           )

Праці

3105

(           371          )

(                           )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(             3             )

(                           )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(            5             )

(                           )

Інші витрачання

3190

(           288          )

(                           )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(                           )

 (                          )

необоротних активів

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

 

необоротних активів

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

 

 

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі

3390

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

39866

 

1469

 

-26801

 

 

14534

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

39866

 

1469

 

-26801

 

 

14534

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

-1299

 

 

-1299

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

-1299

 

 

-1299

Залишок на кінець року

4300

39866

 

1469

 

-28100

 

 

13235

 

Примітки

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі