КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

чний звіт емітента ЦП за 2012 рік

 

Назва: Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"
ЄДРПОУ: 22776959
Рік: 2012
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 2
Дата першого розміщення 29.04.2013 12:49:25
Дата останнього розміщення 29.04.2013 13:49:23

 

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керiвник пiдприємства- керуючий санацiєю Бадик Святослав Олександрович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)  16.10.2013р.


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"
Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22776959
Місцезнаходження емітента 32300 УКРАЇНА Хмельницька Кам`янець-Подiльський м.Кам`янець-Подiльський вул.Маршала Харченка, 22/б
Міжміський код, телефон та факс емітента (03849) 3-33-12 3-33-80
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата) 16.10.2013р.
Річна інформація опублікована у №82 том 5 Бюлетень "Цінні папери України"  30.04.3013р.
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці www.plant-eleсtron.net в мережі Інтернет  16.10.2013р.
(адреса сторінки) (дата)

 

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств -
е) інформація про рейтингове агентство -
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) -
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів -
7. Інформація про дивіденди -
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 0
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 0
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність -

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) -
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -

30. Примітки

В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про: 1. одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй та дозволiв; 2. вiдомостi щодо належностi до будь-яких об'єднань товариств, у зв'язку з тим що Товариство не входить до будь-яких об'єднань товариств; 3. рейтингове агенство в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв; 4. органи управлiння емiтента у зв'язку з тим, що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами; 5. загальнi збори акцiонерiв, у зв'язку з тим, що в 2012 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились; 6. дивiденди у зв'язку з тим, що за результатами звiтного та попереднiх рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось; 7. облiгацiї емiтента у зв'язку з тим, що облiгацiї Товариством не випускались; 8. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались; 9. iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались; 10. викуп власних ацiй протягом звiтного року у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 11. iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв вiдсутня, так як у товариства форма iснування акцiй - бездокументарна. 12. про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiтсь реалiзованої продукцiї оскiльки Товариство не займалось в 2012 роцi видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 13. гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у зв'язку з тим, що такi цiннi папери Товариством не випускались; 14. щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери у зв'язку з тим, що така iнформацiя узвiтному роцi у товариства не виникала; 15. вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у зв'язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. Товариством у складi звiту не надається: 1. копiя протоколу загальних зборiв емiтента, у зв'язку з тим, що загальнi збори Товариства в 2012р. не проводились; 3. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

 

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Кам`янець-Подільський завод "Електрон"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Поштовий індекс 32300
Область, район Хмельницька Кам`янець-Подiльський
Населений пункт м.Кам`янець-Подiльський
Вулиця, будинок вул.Маршала Харченка, 22/б

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва серiя А01№180911
Дата державної реєстрації 31.12.1999
Орган, що видав свідоцтво Виконком Кам`янець-Подiльської мiської ради Хмельницької областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 39866400
Сплачений статутний капітал (грн.) 39866400

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публiчне акцiонерне товаристо "Райффайзен Банк Аваль"
МФО банку 380805
Поточний рахунок 26004353643

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті немає
МФО банку немає
Поточний рахунок немає

Основні види діяльності

32.50 ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ I СТОМАТОЛОГIЧНИХ IНСТРУМЕНТIВ I МАТЕРIАЛIВ
82.92 ПАКУВАННЯ
47.19 IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 114 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 4 особи. Фонд оплати працi в 2012 роцi склав 1069 тис.грн., що на 181 тис.грн. бiльше нiж в 2011 роцi. Збiльшення ФОП пов'язано iз зростанням мiнiмального розмiру заробiтньої плати у звiтному роцi. Кадровая програма емiтентом не передбачена.

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Облдержадмiнiстрацiя
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Представник облдержадмiнiстрацiї - за погодженням Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства.

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд держмайна у Хмельницькiй областi
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 01898152 д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Представником РВ ФДМУ, який володiє 99,9401% акцiй, є Моцний Вiталiй Васильович. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Представник посадової особи непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Керiвник пiдприємства-керуючий санацiєю
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадик Святослав Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 432193 07.02.1998 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй
Рік народження** 1948
Освіта** Хмельницький технологiчний iнститут, 1987р., iнженер-механiк
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електрон", директор
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства . Ухвалою господарського суду Хмельницької областi вiд 19.06.2006р. вiдкрито процедуру санацiї боржника в порядку ст.53 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". Посадову особу призначено керуючим санацiєю. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Благун Вiталiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 514176 06.08.1998 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1951
Освіта** Хмельницький технологiчний iнститут, 1973р., iнженер-механiк
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електрон", технiчний директор
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член правлiння, головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Люлько Євгенiя Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 816839 01.04.2000 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1956
Освіта** Кам`янець-Подiльський технiкум харчової промисловостi
Стаж керівної роботи (років)** 6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електрон", замiсник головного бухгалтера
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства . Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вознюк Анатолiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 403757 01.11.1997 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1959
Освіта** Кам`янець-Подiльський iндустрiальний технiкум, технiк-електрик
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електрон", начальник вiддiлу постачання
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства . Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сапожник Петро Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 089510 13.04.1996 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1954
Освіта** Вiнницький механiчний iнститут, механiк, 1973р.
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електроприлад", голова профкому
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства . Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бедаркова Свiтлана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НВ 099449 10.05.2002 Кам'янец-Подiльським МВ УМВСу в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1949
Освіта** Кам'янець-Подiльський iндустрiальний технiкум, технологiя в'яжучих матерiалiв
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електрон", начальник вiддiлу оплати працi
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малисник Василь Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 785740 06.11.1999 Кам'янець-Подiльським МВ УМВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1949
Освіта** Кам'янець-Подiльський iндустрiальний технiкум
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "К-П завод "Електроприлад"
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiська рада
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Представник мiської ради - за погодженням. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стадник Микола Якович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 270769 07.12.1996 Хмельницьким МУВСУ в Хмельницькiй областi
Рік народження** 1950
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондарчук Ольга Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 0
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Громик Алла Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1960
Освіта** Кам'янець-Подiльський технiкум, технiк-будiвельник, 1981р.
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Кам"янець-Подiльський завод "Електрон", заступник начальника ВДВ
Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

П.І.Б. посадової особи

Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загал. кількості акцій(%)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейо вані іменні

привілейо

в. на пред'явн

Голова правління

Бадик Святослав Олександрович

НА 432193 07.02.1998 Кам'янець-Подільськи

м Мв УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

800

0.00050167560

800

0

0

0

Член правління

Благун Віталій Миколайович

НА 514176 06.08.1998 Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

400

0.00025083780

400

0

0

0

Член правління, головний бухгалтер

Люлько Євгенія Василівна

НА 816839 01.04.2000 Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

10

0.00000627095

10

0

0

0

Член правління

Вознюк Анатолій Олександрович

НА 403757 01.11.1997

Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правління

Сапожник Петро Петрович

НА 089510 13.04.1996 Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

10

0.00000627095

10

0

0

0

Голова Наглядової ради

Фонд держмайна України

д/н 02898152 д/н

д/н

159370080

99.94009993378

159370080

0

0

0

Член Наглядової ради

Облдержадміністрація

д/н д/н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бедаркова Світлана Миколаївна

НВ 099449 10.05.2002

Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

45

0.00002821925

45

0

0

0

Член Наглядової ради

Малисник Василь Іванович

НА 785740 06.11.1999

Кам'янець-Подільськи

м МВ УМВСУ в

Хмельницькій області

29.02.2000

20

0.00001254189

20

0

0

0

Член Наглядової ради

Міська рада

д/н д/н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Стадник Микола Якович

НА 270769 07.12.1996

Хмельницьким МВ

УМВСУ

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Бондарчук Ольга Іванівна

д/н д/н д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Громик Алла Михайлівна

д/н д/н д/н

29.02.2000

10

0.00000627095

10

0

0

0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаці йний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій(%)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейова ні іменні

Привілейова

ні на пред'явника

Фонд держмайна України

02898152

29000 Хмельницька область д/н м.Хмельницький вул.Соборна,75

 

159370080

99.940099933779

159370080

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій(%)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейова ні іменні

Привілейова

ні на пред'явника

Фізічних осіб, які володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, немає.

д/н д/н д/н

 

0

0.000000000000

0

0

0

0

Усього

159370080

99.940099933779

159370080

0

0

0


* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 м. Київ д/н. м.Київ вул. Тропініна, будинок 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

дкцпфр

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Опис

д/н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит-Партнер-2003"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32522637

Місцезнаходження

32300 Хмельницька область Кам'янець-Подільський район м.Кам'янець-Подільський вул. Л. Українки, 41 "б"

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 3228

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.09.2003

Міжміський код та телефон

(03849) 5-04-36

Факс

(03849) 5-04-36

Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку

Опис

д/н

 

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Доля у статутному капіталі,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.02.2000

3/22/1/00

Хмельницька територіальне управління ДКЦПФР

иА3227769591

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

159465600

39866400.00

100.000000 000000

Опис

В звітному році додаткових випусків акцій не було. У 2012р. торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.

Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам`янець-Подiльської мiської ради на базi державного пiдприємства завод "Електрон", який в свою чергу був видiлений з державного пiдприємства - завод "Електроприлад".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйну структуру основного виробництва ПАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" складають слiдуючi цехи та пiдроздiли: - основне виробництво; - складально-монтажний цех; - ливарно-механiчний цех. Крiм того пiдприємство має допомiжне виробництво, яке складається з наступних пiдроздiлiв: - цех енергозбереження №18; - ремонтно-механiчний цех №24; - iнструментальний цех №20; - вiддiл головного механiка; - ремонтно-будiвельний цех №28. ВАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" має наступнi дочiрнi пiдприємства: - ДП "Комерцiйний центр"; - ДП "Електрон-сервiс".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного року з боку третiх осiб пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтенту не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика товариства затверджена наказом керуючого санацiєю ПАТ _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_ i є незмiнною протягом звiтного перiоду та встановлює такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов`язань: амортизацiю об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом; лiквiдацiйну вартiсть прийняти такою, що дорiвнює нулю; амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувати методом списання 100% вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта; у складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю не бiльше 2500 грн. з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу); величину резерву сумнiвних боргiв формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi; оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за середньозваженою собiвартiстю; оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати методом вивчення виконаної роботи.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 Адресат Аудиторський висновок призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва публiчного акцiонерного товариства _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: публiчне акцiонерне товариство _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_ Iдентифiкацiйний код: 22776959 Мiсцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подiльський, вул.маршала Харченка, будинок 22-Б Дата державної реєстрацiї: 31.12.1999р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - _попередня фiнансова звiтнiсть_). Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 3 концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 _Перше застосування МСФЗ_. Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12. 2013 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi 3. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства, або помилки. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; за використання ним припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Однак у зв`язку з питанням, описаним у параграфi _Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки_, ми не мали можливостi отримати достатнi i належнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення аудиторської думки. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Пiдстава для вiдмови вiд висловлення думки Вiдповiдно до облiкової полiтики, товариство для оцiнки основних засобiв пiсля визнання обрало модель собiвартостi, вiдповiдно до якої пiсля визнання активом об`єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Вiдповiдно до п.14 МСФЗ 1 _Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_, попереднi оцiнки суб`єкта господарювання вiдповiдно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повиннi узгоджуватися з попереднiми оцiнками, зробленими на цю саму дату за попереднiми ЗПБО (пiсля коригувань для вiдображення будь-якої рiзницi в облiкових полiтиках), якщо немає об`єктивного свiдчення, що цi попереднi оцiнки були помилковi. Майже всi основнi засоби товариства зазнали впливу iндексацiй їх первiсної вартостi та сум накопиченого зносу, якi проводились в 1991-1996 роках згiдно з Постановами Кабiнету мiнiстрiв України. Порядок здiйснення цих iндексацiй грунтувався на формалiзованому пiдходi, внаслiдок чого проiндексованi суми не вiдображали реальної вартостi актiвiв. Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв товариством не визнавались. Внаслiдок цього, на нашу думку, оцiнки основних засобiв, на дату переходу товариства на МСФЗ не надають об`єктивної iнформацiї про реальну вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких на дату балансу становила 17601 тис.грн., або 81% вiд всiх активiв товариства. Ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях сум, у яких основнi засоби визнанi у фiнансовiй звiтностi. Загальний висновок аудитора (вiдмова вiд висловлення думки) У зв`язку зi значущостю питання, про яке йдеться у параграфi _Пiдстави для вiдмови вiд висловлення думки_, ми не мали можливостi отримати достатнi i належнi аудиторськi докази, що формували б пiдставу для висловлення аудиторської думки. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думку щодо попередньої фiнансової звiтностi ПАТ _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_ станом на 31.12.2012р. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примiтку 3, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_, результатiв його дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_ було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства _КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД _ЕЛЕКТРОН_ може бути неприйнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Також ми звертаємо увагу на те, що iнший додатковий капiтал товариства представлений переважно сумами дооцiнок обротних активiв i при переходi на МСФЗ цi суми слiд було визнати у складi нерозподiленого прибутку (зменшивши непокритий збиток на 1469 тис.грн.). Проте, з врахуванням норм Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власностi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.12.2006 №1213, залишки додаткового капiталу можуть бути зменшенi у разi прийняття уповноваженим органом вiдповiдних рiшень. Оскiльки вiдповiдне рiшення не приймалось, сума дооцiнок оборотних активiв не переносилась з сум додаткового капiталу до нерозподiленого прибутку/непокритого збитку. Наша думка не модифiкована i щодо цього питання. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. В результатi проведеного розрахунку вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 14534 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 39866 тис.грн. Неоплаченного капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв (14534 тис.грн.) менша вiд величина скоригованого статутного капiталу (39866 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, та згiдно яких у такому випадку товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявних суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур суттєвих невiдповiдностей виявлено не було. Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2011 року (остання рiчна фiнансова звiтнiсть) складає 24152 тис.грн. Мiнiмальна сума правочину, який пiдлягав аудиторським процедурам, складає 2415,2 тис. грн. Товариство у 2012р. не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано значними. Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Камянець-Подiльський завод _Електрон" здiйснювалось вiдповiдно до Статуту, затвердженого загальним зборами акцiонерiв (протокол №8 вiд 19.05-21.06.2011р.). Статутом передбачено такi органи управлiння та контролю товариством: Вищий орган товариства _ загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства, Виконавчий орган _ Правлiння товариства, Ревiзiйна комiсiя. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та вiдповiдними Положеннями (Положення про загальнi збори, Положення про наглядову раду, Положення про правлiння, Положення про ревiзiйну комiсiю, затвердженi загальними зборами акцiонерiв, Протокол № 8 вiд 19.05-21.032011р.). Функцiонування органiв корпоративного управлiння певною мiрою обмежується тим, що у товариствi вiдповiдно до судових ухвал продовжувалась процедура санацiї, вiдповiдно, було призначено керуючого санацiєю та розпорядника майна. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв в 2012 роцi не проводились. Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) на Товариствi вiдсутня. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства покладено на Ревiзiйну комiсiю. Iнформацiя, наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Система внутрiшнього контролю на Товариствi створена та дiє, але вимагає подальшого вдосконалення. Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, щодо надання iнформацiї, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури та отриманi розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитор не отримав доказiв обставин, що свiдчать про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Сплата акцiонерним товариством статутного фонду (капiталу) Весь статутний капiтал повнiстю сплачений. По балансу товариства на 31.12.2012р. статутний капiтал (код 300) рахувався в сумi 361,7 тис.грн. , що вiдповiдає його розмiру, задекларованому в установчих документах на дату балансу. Розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов`язань, власного капiталу та обсягу чистого прибутку товариства Активи товариства на дату балансу становили 84,8 тис.грн.(в тому числi необоротнi активи 63,3 тис.грн., оборотнi активи 21,5 тис.грн.), зобов`язання становили 26,9 тис.грн.(всi зобов`язання визнанi поточними), власний капiтал становив 57,9 тис.грн. За результатами дiяльностi звiтного 2012 року фiнансовим результатом дiяльностi товариства визнано збиток в сумi 146,6 тис.грн., що вiдображено по коду р.150 звiту про фiнансовi результати. Iнформацiю про активи, зобов`язання, власний капiтал та обсяг чистого прибутку (збитку) в усiх суттєвих аспеках, включаючи вплив переходу на МСФЗ, крiм вiдокремлення вiд впливу переходу вплив виправлення помилок, допущених в попереднiх звiтних перiодах при складаннi фiнансової звiтностi згiдно П(С)БО, розкрито у примiтках. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: Приватне пiдприємство _Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003" Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво № 3228, видане рiшенням АПУ вiд 25.09.2003р., продовжене рiшенням АПУ вiд 25.09.2008р. № 194/3 до 25.09.2013р. Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi: № 0245 вiд 26.04.2012, видане рiшенням АПУ № 249/5. Iдентифiкацiйний код: 32522637 Дата державної реєстрацiї: 07.07.2003р. Мiсцезнаходження: 32300, Україна, Хмельницька обл., Кам`янець-Подiльський, вул. Лесi Українки, 41 _б_ Телефон (факс): (03849) 5 04 36 E-mail: partner2003@mail.ru. Дата i номер договору на проведення аудиту: 3-03 фз вiд 14.03.2013р. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 14.03.2013р.-26.04.2013. Аудитор (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термiн дiї сертифiкату до 26.06.2013р.) _______________ О.В.Фесенко Директор ПП _АФ "Аудит-Партнер-2003" (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термiн дiї сертифiкату до 26.06.2013р.) _______________ О.В.Фесенко Дата аудиторського висновку: 26 квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ПАТ"Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" випускає досить великий спектр продукцiї: - виготовляє та встановлює теплолiчильники СТ-1М, якi дозволяють знизити плату за теплову енергiю шляхом точного пiдрахунку калорiй тепла, що подається для опалень примiщень. Вiн може використовуватись, як у промисловостi, так i при пiдрахунку тепла, яке використовується для опалення житлових будинкiв; - значну частину товарної продукцiї займає виробництво продукцiї для медичних закладiв - це лiжко медичне функцiональне 2-х секцiйне та 3х секцiйнi на колесах, лiжко просте стацiонарне, медичний столик, пiдставка пiд крапельницю, офтомологiчний стiл, масажний стiл та iнше.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

В 2009 роцi ВАТ "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" придбавало телефонну станцiю загальною вартiстю 13,8 тис.грн. У звiтному роцi придбання склали 2,4 тис.грн. На даний час Товариство проходить процедуру санацiї. Розроблено план санацiї i затверджено в ФДМУ, де дозволено вiдчужити будiвлi в кiлькостi 7 шт. та обладнання. Через ПТБв I,II,IV,V 2008 року було вiдчужено обладнання на 500,9 тис.грн. В 2009р.Товариством було вiдчужено обладнання на суму 64,0 тис.грн..В 2010 р.було вiдчкжено транспортнi засоби на 28 тис.грн. та обладнання на 116 тис.грн.У звiтному 2011 роцi, згiдно процедури санацiї, було вiдчужено обладнання на 93 тис.грн.Впродовж 2012року вiдчуження не здiйснювались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства придбанi в 70-80-х роках, практично бiльшiсть зношенi. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 46915 тис.грн., сума нарахованого зносу - 29314 тис.грн., ступень iх зносу - 62,5%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, яка впливає на результати дiяльностi пiдприємства є низька платоспроможнiсть населення. Також є частина продукцiї спецiального призначення, ринком збуту якої є бюджетнi органiзацiї. Дефiцит бюджетiв рiзних рiвнiв значно зменшує коло потенцiйних споживачiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод пiдприємство штрафи та компенсацiї за порушення законодавства не сплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В звiтному перiодi Товариство використовувало власнi кошти вiд реалiзацiї готової продукцiї та кошти отриманi згiдно договору поворотньої фiнансової допомоги.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдприємством планується створити сiтку роздрiбної торгiвлi продукцiєю власного виробництва та реалiзацiї продукцiї з вiдстрочкою платежу. Ведуться роботи по освоєнню бiльш досконалої моделi лiчильникаСТ-1М. Також важливим є освоєння ринку Росiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звiтному перiодi Товариство дослiдження i розробки не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

З 31.08.2005р. була вiдкрита справа про банкрутство, з 19.06.2006р. справа про проведення та розробку плану санацiї, що i було розроблено i затверджено в ФДМУ 19.12.2006р. Продовжено справу санацiї до 20.04.2010р., згiдно ухвали по справi №13/233-Б справу санацiї продовжено до 20.10.2010 року., далi її продовжено до 20.04.2011 року.Ухвалою вiд 11.08.2011р. введено процедуру санацiї, передбачену ст.17 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", до 11.08.2012р.Ухвалою суду вiд 07.08.2012 р. продовжено процедуру санацiї до 11.11.2012р.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя вiдсутня.

 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Бласні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

І.Биробничого призначення

17690.000

16685.000

0.000

0.000

17690.000

16685.000

- будівлі та споруди

11428.000

10644.000

0.000

0.000

11428.000

10644.000

- машини та обладнання

5253.000

5120.000

0.000

0.000

5253.000

5120.000

- транспортні засоби

75.000

74.000

0.000

0.000

75.000

74.000

- інші

934.000

847.000

0.000

0.000

934.000

847.000

2.Невиробничого призначен

960.000

916.000

0.000

0.000

960.000

916.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

960.000

916.000

0.000

0.000

960.000

916.000

Усього

18650.000

17601.000

0.000

0.000

18650.000

17601.000

 
 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів

14534

18353

Статутний капітал

39866

39866

Скоригований статутний капітал

39866

39866

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(14534.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(39866.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виник нення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за корист. коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0.00

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

2966.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

540.00

X

X

Інші зобов'язання

X

3545.00

X

X

Усього зобов'язань

X

7051.00

X

X

Опис:

Інші зобов'язання складаються з: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 30 тис.грн.,поточн1 зобов'язання з одержаних авансів 7 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхуваня -2518 тис.грн., з оплати праці -586 тис.грн., інших поточних зобов'язань- 404 тис.грн.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

0

0

2

2011

1

0

3

2012

0

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

X

 

Депозитарій

 

X

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями ( таємне голосування )

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше    ні.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше    ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
Кількість представників держави 3
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) нi
Інші (запишіть) нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) нi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нового члена наглядової ради останнiй раз було обрано на загальних зборах акцiонерiв 16.05.2006р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Так
Секретар загальних зборів Так Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Так Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): нi Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) нi

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 


   

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

01.01.2013

Підприємство

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

Територія

 Хмельницька область

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно-правова форма господарювання

 Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

193

Орган державного управління

 Самостійне

за СПОДУ

7774

Вид економічної діяльності

 Виробництво медичних і стоматологічних

за КВЕД

32.50

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

32300 м.Кам'янець - Подiльський вул.Маршала Харченка,б.22-Б

Середня кількість працівників

114 

 

Баланс

Форма № 1

 

 

на

31 грудня   2012  р.

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

--

--

первісна вартість

011

--

--

накопичена амортізація

012

( -- )

(   --   )

Незавершені капітальні інвестиції

020

--

--

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

18650

17601

первісна вартість

031

47402

46915

знос

032

(28752 )

(29314)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

--

--

Інші фінансові інвестиції

045

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

--

--

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

--

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

--

--

Знос інвестиційної нерухомості

057

 

 

Відстрочені податкові активи

060

--

--

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

18650

17601

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

2574

2532

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

1199

348

готова продукція

130

1724

1100

Товари

140

--

--

Векселі одержані

150

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1

--

первісна вартість

161

9

8

резерв сумнівних боргів

162

( 8 )

( 8 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

--

--

за виданими авансами

180

--

--

З нарахованих дохідів

190

--

--

Із внутрішніх розрахунків

200

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2

2

Поточні фінансові інвестиції

220

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

2

1

у т.ч. в касі

231

2

--

в іноземній валюті

240

--

--

Інші оборотні активи

250

--

1

Усього за розділом II

260

5502

3984

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

--

--

ІУ. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

Баланс

280

24152

21585

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

39866

39866

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

1469

1469

Резервний капітал

340

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 22982 )

( 26801 )

Неоплачений капітал

360

(   --   )

(   --   )

Вилучений капітал

370

(   --   )

(   --   )

Накопичена курсова різниця

375

(   --   )

(   --   )

Усього за розділом I

380

18353

14534

ІІ. Забеспечення наступних виплат і платежів

 

 

 

Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

--

--

Інші забезпечення

410

--

--

Сума страхових резервів

415

--

--

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

--

--

Цільове фінансування

420

--

--

Усього за розділом II

430

--

--

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

--

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

--

--

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

--

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

--

--

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

30

30

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

--

7

з бюджетом

550

2757

2966

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

2178

2518

з оплати праці

580

585

586

з учасниками

590

--

--

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

--

--

Інші поточні зобов'язання

610

249

944

Усього за розділом IV

620

5799

7051

У. Доходи майбутніх періодів

630

--

--

Баланс

640

24152

21585

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги                                                       (421)                                    --

д/н.

 

Керівник підприємства- керуючий санацією                                        Бадик Святослав Олександрович

 

Головний бухгалтер                                                                                     Люлько Євгенія Василівна


Звіт про фінансові результати за  2012 рік

Форма №2                                    Код за ДКУД           1801003 

 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

988

827

Податок на додану вартість

015

( 97 )

( 130 )

Акцизний збір

020

(   --   )

(   --   )

 

025

(   --   )

(   --   )

Інші вирахування з доходу

030

(   --   )

(   --   )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

891

697

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2668 )

( 1194 )

Валовий:

 

 

 

Прибуток

050

--

--

Збиток

055

( 1777 )

( 497 )

Інші операційні доходи

060

21

279

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

--

--

Адміністративні витрати

070

( 1392 )

( 1269 )

Витрати на збут

080

( 19 )

( 20 )

Інші операційні витрати

090

( 678 )

( 384 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської

091

( -- )

( -- )

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

Прибуток

100

--

--

Збиток

105

( 3845 )

( 1891 )

Дохід від участі в капіталі

110

--

--

Інші фінансові доходи

120

--

--

Інші доходи

130

38

--

Фінансові витрати

140

(   --   )

(   --   )

Втрати від участі в капіталі

150

(   --   )

(   --   )

Інші витрати

160

( 12 )

( 68 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

(   --   )

(   --   )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

Прибуток

170

--

--

Збиток

175

(3819 )

( 1959 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

--

--

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( -- )

( -- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(   --   )

( -- )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

--

--

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

Прибуток

190

--

--

Збиток

195

(3819 )

( 1959 )

Надзвичайні:

 

 

 

Доходи

200

--

--

Витрати

205

(   --   )

(   --   )

Податки з надзвичайного прибутку

210

(   --   )

(   --   )

Частка меншості

215

--

--

Чистий:

 

 

 

Прибуток

220

--

--

Збиток

225

(3819 )

( 1959 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

--

(1) З рядка130 графа3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131

                                                                                                                                                                    
 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

346

471

Витрати на оплату праці

240

1040

903

Відрахування на соціальні заходи

250

385

330

Амортизація

260

364

475

Інші операційні витрати

270

321

26

Разом

280

2456

2205

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

159465600

159465600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

159465600

159465600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(   0.02395000)

(    0.01228000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

(   0.02395000)

(   0.01228000)

Дивіденди на одну просту акцію

340

--

--

 

Керівник підприємства- керуючий санацією                                        Бадик Святослав Олександрович

 

Головний бухгалтер                                                                                     Люлько Євгенія Василівна

 

 ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік 

Форма №3                                     Код за ДКУД           1801004

 

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1545

835

Погашення векселів одержаних

015

--

--

Покупців і замовників авансів

020

50

53

Повернення авансів

030

--

--

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

--

--

Бюджету податку на додану вартість

040

--

--

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

--

--

Отримання субсидій, дотацій

050

--

--

Цільового фінансування

060

--

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

--

--

Інші надходження

080

15

107

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

090

518

335

Авансів

095

--

--

Повернення авансів

100

--

28

Працівникам

105

937

496

Витрат на відрядження

110

2

2

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

--

--

Зобов'язань з податку на прибуток

120

--

--

Відрахувань на соціальні заходи

125

48

25

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

13

6

Цільових внесків

140

--

--

Інші витрачання

145

93

103

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-1

--

Рух коштів від надзвичайних подій

160

--

--

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-1

--

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:

фінансових інвестицій

180

 

 

необоротних активів

190

--

--

майнових комплексів

200

--

--

Отримані:

відсотки

210

--

--

дивіденди

220

--

--

Інші надходження

230

--

--

Придбання:

фінансових інвестицій

240

--

--

необоротних активів

250

--

--

майнових комплексів

260

--

--

Інші платежі

270

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

--

--

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу

310

--

--

Отримані позики

320

--

--

Інші надходження

330

--

--

Погашення позик

340

--

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

--

--

Рух коштів від надзвичайних подій

380

--

--

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

--

--

Чистий рух коштів за звітний період

400

-1

--

Залишок коштів на початок року

410

2

2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

--

--

Залишок коштів на кінець року

430

1

2

Керівник підприємства- керуючий санацією                                        Бадик Святослав Олександрович

 

Головний бухгалтер                                                                                     Люлько Євгенія Василівна

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2012 рік

Форма №4                                     Код за ДКУД           1801005

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатко­вий вкладений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподіле ний прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

39866

--

--

1469

--

-22372

--

--

18963

Коригування: Зміна облікової політики

020

--

--

--

--

--

-153

--

--

-153

Виправлення помилок

030

--

--

--

--

--

-457

--

--

-457

Інші зміни

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

050

39866

--

--

1469

--

-22982

--

--

18353

Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів

060

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка основних засобів

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка

незавершеного

будівництва

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка

незавершеного будівництва

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка

нематеріальних

активів

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка

нематеріальних активів

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

--

--

--

--

--

-3819

--

--

-3819

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

140

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до Резервного капіталу

160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників: Внески до капіталу

180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Зменшення номінальної вартості акцій

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків

260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Безкоштовно отримані активи

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 

280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін в капіталі

290

--

--

--

--

--

-3819

--

--

-3819

Залишок на кінець року

300

39866

--

--

1469

--

-26801

--

--

14534

 

Керівник підприємства- керуючий санацією                                        Бадик Святослав Олександрович

 

Головний бухгалтер                                                                                     Люлько Євгенія Василівна

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. Iнформацiя про Товариство ПАТ "Кам`янець-Подiльський завод "Електрон" створено 31 грудня 1999р., зареєстровано виконкомом Кам`янець-Подiльської мiської ради на базi державного пiдприємства завод "Електрон", який в свою чергу був видiлений з державного пiдприємства - заводу "Електроприлад". Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту, а також у вiдповiдностi з рiшеннями органiв управлiння Товариством, прийнятими у межах компетенцiї, положеннями, внутрiшнiми правилами та iншими локальними правовими актами Товариства. Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв та працiвникiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Предметом дiяльностi Товариства є виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. У Товартиствi є дочiрнi пiдприємства ДП _Комерцiйний центр_ та ДП _Електрон-Сервiс_, якi впродовж останнiх рокiв, включаючи звiтний перiод, не здiйснювали господарську дiяльнiсть. Юридична адреса ПАТ _Кам`янець-Подiльский завод _Електрон_: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подiльський, вул.Маршала Харченко, будинок 22-Б. Станом на 31 грудня 2012 року у ПАТ _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_ працювало 114 чол.(на 31 грудня 2011 року - 126 чол.) 2. Умови, в яких працює Товариство В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для розвитку ринкової економiки, включаючи змiну показникiв iндексу iнфляцiї (за 2012 рiк 99,8%, за 2011 рiк 104,6%) i високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза вiдчутно вплинула на економiку країни. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2011 року, в Українi спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iнлземних валют, а також зростанням лiквiдностi банкiвського сектора. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по рiзному i часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво визначило резерви на знецiнення з урахуванням економiчної ситуацiї i прогнозiв станом на кiнець звiтного перiоду. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi б могли вплинути на економiку країни, а також те, який вплив (за його наявностi) вони можуть здiйснити на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що у ситуацiї, яка склалася, воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства. 3. Iстотнi положення облiкової полiтики та основа пiдготовки iнформацiї Попередню фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2012, було пiдготовлено вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 1 _Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi_. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31.12.2011, ПАТ _Кам`янець-Подiльський завод _Електрон_ готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є попередньою фiнансовою звiтнiстю за МСФЗ. Першу фiнансову звiтнiсть за МСФЗ Товариство складатиме за 2013 рiк. Попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить усiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Ця попередня звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Вплив переходу на МСФЗ на статтi фiнансової звiтностi Iншi необоротнi активи (070): зменшилась на 13 тис.грн. з 13 тис.грн. до 0 тис.грн.; Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть (160): зменшилась на 26 тис.грн. з 27 тис.грн.до 1 тис.грн; Дебiторська за розрахунками з бюджетом (170): зменшилась на 2 тис.грн. з 2 тис.грн.до 0 тис.грн; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (210): збiльшилась на 2 тис.грн. з 0 тис.грн.до 2 тис.грн.; Витрати майбутнiх перiодiв (270): зменшилась на 3 тис.грн. з 3 тис.грн. до 0 тис.грн.; Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток (350): зменшилась на 153 тис.грн. з (22829) тис.грн. до (22982) тис.грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (530): зменшилась на 137 тис.грн. з 167 тис.грн. до 30 тис.грн.; Iншi поточнi зобов`язання (610): збiльшилась на 111 тис.грн. з 5688 тис.грн.до 5799 тис.грн. Основнi принципи облiкової полiтики, застосованої при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суттєвих суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Фукцiональна валюта та валюта вiдображення. Функцiональною валютою Товариства є гривня. Фанансова звiтнiсть подано в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за амортизованою собiвартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов`язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибутки i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю об`єкта i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкуються за такими групами: група 103 _ будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; група 104 _ машини та обладнання; група 105 _ транспортнi засоби; група 106 _ iнструменти, прилади, iнвентар; група 109 _ iншi основнi засоби. Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибутки або збитки прямолiнийним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалась до лiквiдацiної вартостi протягом термiну експлуатацiї окремого активу. Нарахування амортизацiї активу починають, коли вiн стає придатним до використання (знаходиться у мiсцi i станi, придатному до експлуатацiї у спосiб, визначений керiвництвом). Амортизацiя активiв, якi не в повнiй мiрi придатнi до використання, не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Амортизацiя основних засобiв розраховується за прямолiнiйним методом вiд первiсної вартостi основних засобiв до їх лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля, якщо Компанiя передбачає використовувати об`єкт до закiнчення його фiзичного строку використання, а також у випадках, якщо визначити лiквiдацiйну вартiсть об`єктiв основних засобiв не представляється можливим або вона не суттєва за сумою. Лiквiдацiйна вартiсть i строки корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за моделлю собiвартостi, як визначено вимогами МСБО 16 _Основнi засоби_. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом. Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу _ це вища з двох оцiнок: його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення. Класифiкацiя фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi позиковими коштами, поточною дебiторською заборгованiстю та поточними зобов`язаннями по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв`язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об`єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву визначається аналiзом вiрогiдностi погашення заборгованостi по кожному дебiтору i резерв нараховується стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумнiви. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум визнається прибутком. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди вiд володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Оренда Оренди класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов`язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання, наведених у МСБО 17 _Оренда_. Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Заборгованiсть iз фiнансової оренди включається в баланс з розподiлом на довгострокову та поточну заборгованiсть. Фiнансовi витрати визнаються з використнням методу ефективної ставки процента, який визначається в договорi оренди. Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовоi результати протягом вiдповiдного перiоду оренди. Оренднi платежi за операцiйною орендою визнаються в звiтi про фiнансовi результати на пропорцiйно-часовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. Податок на прибуток. Податок на прибуток враховується у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку (наразi такий вiдсутнiй) i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок _ це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднього перiодiв. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов`язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов`язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється за податковими ставками, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися у перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Вiдстроченi податковi активи Товариство визнає лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що будуть наявнi оподатковуванi прибутки, за рахунок яких можна використати тимчасовi рiзницi, котрi пiдлягають вирахуванню. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компоненти операцiйних витрат. Запаси. Придбанi (отриманi) запаси на баланс Товариства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов`язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується методом середньозваженої собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi первiсно визнається за справедливою вартiстю. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди. Прибуток чи збиток враховується в момент визнання лише в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди є рiзниця, яка може бути пiдтверджена в даний момент iншими угодами на вiдповiдному ринку зi схожим iнструментом. Поточна дебiторська заборгованiсть, включаючи заборогованiсть покупцiв за товари, роботи, послуги, визнається в балансi за чистою вартiстю реалiзацiї, визначеної як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Сума резерву визначається за методом абсолютної суми за результатами аналiзу вiрогiдностi погашення заборгованостi по кожному дебiтору, i резерв нараховується стосовно лише тих сум, погашення яких викликає сумнiви. Нарахування резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв вiдповiдно на витрати на збут (дебiторська заборгованiсть покупцiв) або на iншi операцiйнi витрати (iнша дебiторська заборгованiсть). Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв. Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов`язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20% при продажу товарiв, робiт чи послуг на внутрiшньому ринку (на територiї України), за виключенням постачання виробiв медичного призначення за перелiком, затвердженим КМУ, яке вiдповiдно до норм Податкового кодексу України звiльняється вiд податкування ПДВ. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Передоплати. Передоплати сплаченi та отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах, без вирахування податку на додану вартiсть. Умовнi активи i зобов`язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли є ймовiрним отримання економiчних вигнод. Умовнi зобов`язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватись за зобов`язанням, i їх суму можна оцiнити з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов`язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною. Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження готової продукцiї, товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу продукцiї (товарiв) визнається на дату вiдвантаження продукцiї покупцю, оскiльки, як правило, саме на цю дату iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром, а також право власностi, переходять до покупця. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорi умов платежу. Виручка вiд надання послуг визнається в тому звiтному перiодi, в якому послуги було надано, виходячи iз ступеню завершеностi конкретної операцiї, оцiнюваного пропорцiйно питомої ваги фактично наданих послуг в загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Визнання витрат. Витрати визнаються за методом нарахування. Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та їх та вiдноситься на витрати по мiрi його здiйснення. Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi. 4. Суттєвi бухгалтеськi оцiнки та судження Товариство використовує оцiнки i робить припущення вiдносно майбутнiх подiй. Такi оцiнки за своїм визначенням нечасто спiвпадають з фактичними показниками. Оцiнки i судження постiйно критично аналiзуються i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях стосовно майбутнiх подiй, якi, як вважається, є обгрунтованими у обставинах, що склалися. Нижче наводяться тi оцiнки та припущення, вiдносно яких iснує ризик необхiдностi внесення суттєвих коригувань в балансову вартiсть активiв i зобов`язань протягом наступного фiнансового року. Справедлива вартiсть. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не обертаються на ринку, Компанiя робила припущення, заснованi на ринкових умовах на звiтну дату. Строк корисного використання основних засобiв, що залишився. Керiвництво здiйснює оцiнку термiну корисного використання основних засобiв у вiдповiдностi з поточним технiчним станом активiв та очiкуваним строком отримання вигiд вiд їх використання. Зменшення корисностi нефiнансових активiв На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак, якi вказують на можливе зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо виявлено хоча б одну таку ознаку, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу (одиницi, що генерує грошовi потоки), вимагає застосування оцiнок керiвництвом. Такi оцiнки можуть суттєво вплинути на справедливу вартiсть, i, у пiдсумку, на суму очiкуваного вiдшкодування. Керiвництво оцiнило наявнiсть ознак, якi вказують на можливе зменшення корисностi нефiнансових активiв на кiнець звiтного перiоду, що закiнчився 31.12.2012. В результатi не було виявлено ознак, якi б вказували на необхiднiсть визнання зменшення корисностi. Податкове законодавство. Податкову, валютне i митне законодавство України продовжує зазнавати чисельних змiн. Наявна суперечливiсть трактувань значної кiлькостi законодавчих норм. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i обгрунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать. Операцiї з пов`язаними сторонами. Для цiлей складання фiнансової звiтностi зв`язаними вважаються сторони, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем чи може здiйснювати суттєвий вплив при прийняттi iншою стороною фiнансових та операцiйних рiшень. При вирiшеннi питання про те, чи є сторони зв`язаними, береться до уваги характер взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. 5. Операцiї зi зв`язаними сторонами Виплати провiдному управлiнському персоналу здiйснювались вiдповiдно до штатного розкладу. Додаткових виплат не проводилось. 6. Основнi засоби У складi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни: Первiсна (переоцiнена) вартiсть Будинки та споруди: 35558 тис.грн.на 01.01.2012р., 35558 тис.грн. на 31.12.2012р.; Машини та обладнання: 8281 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло 421 тис.грн., 7860 тис.грн. на 31.12.2012р.; Транспортнi засоби: 232 тис.грн.на 01.01.2012р., 232 тис.грн. на 31.12.2012р.; Iнструменти, прилади, iнвентар: 2069 тис.грн. на 01.01.2012р., вибуло 33 тис.грн., 2036 тис.грн. на 31.12.2012р.; Iншi основнi засоби: 708 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло 23 тис.грн., 685 тис.грн. на 31.12.2012р.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 554 тис.грн. на 01.01.2012р., вибуло 10 тис.грн., 544 тис.грн. на 31.12.2012р.; Всього первiсна (переоцiнена) вартiсть: 47402 тис.грн.на 01.01.2012р., вибуло 487 тис.грн., 46915 тис.грн.на 31.12.2012р. Знос основних засобiв та втрати вiд зменшення корисностi Будинки та споруди: 24130 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 784 тис.грн., 24914 тис.грн.на 31.12.2012р.; Машини та обладнання: 3028 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 132 тис.грн., списано 420 тис.грн., 2740 тис.грн. на 31.12.2012р.; Транспортнi засоби: 157 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 1 тис.грн., 158 тис.грн. на 31.12.2012р. Iнструменти, прилади, iнвентар: 929 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 92 тис.грн., списано 31 тис.грн., 990 тис.грн. на 31.12.2012р.; Iншi основнi засоби: 179 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 30 тис.грн., списано 22 тис.грн., 187 тис.грн. на 31.12.2012р.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 329 тис.грн.на 01.01.2012р., списано 4 тис.грн., 325 тис.грн. на 31.12.2012р. Всього знос: 28752 тис.грн.на 01.01.2012р., нараховано 1039 тис.грн., списано при вибуттi 477 тис.грн., 29314 тис.грн. на 31.12.2012р. Залишкова вартiсть Будинки та споруди: 11425 тис.грн.на 01.01.2012р., 10644 тис.грн. на 31.12.2012р.; Машини та обладнання: 5253 тис.грн.на 01.01.2012р., 5120 тис.грн. на 31.12.2012р.; Транспортнi засоби: 75 тис.грн.на 01.01.2012р., 74 тис.грн.. на 31.12.2012р.; Iнструменти, прилади, iнвентар: 1140 тис.грн. на 01.01.2012р., 1046 тис.грн. на 31.12.2012р.; Iншi основнi засоби: 529 тис.грн.на 01.01.2012р., 498 тис.грн. на 31.12.2012р.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 225 тис.грн. на 01.01.2012р., 219 тис.грн. на 31.12.2012р.; Всього залишкова вартiсть: 18650 тис.грн. на 01.01.2012р., 17601 тис.грн. на 31.12.2012р.; Повнiстю замортизованi основнi засоби: 3315 тис.грн. на 01.01.2012р., 3312 тис.грн. на 31.12.2012р. 7. Товарно-матерiальнi запаси Товарно-матерiальнi запаси включають: Сировина i матерiали: 2574 тис.грн.на 01.01.2012р., 2532 тис.грн.на 31.12.2012р.; Незавершене виробництво: 1199 тис.грн.на 01.01.2012р., 348 тис.грн.на 31.12.2012р.; Готова продукцiя: 1724 тис.грн.на 01.01.2012р., 1100 тис.грн.на 31.12.2012р. Резерв пiд знецiнення запасiв не створено. Втрати вiд знецiнення запасiв, визнанi як витрати, становили 592 тис.грн. 8. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть покупцiв по основнiй дiяльностi (за товари, роботи, послуги) за чистою реалiзацiйною вартiстю становила на 01.01.2012р. 1 тис.грн., на 31.12.2012р. 0 тис.грн. Пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створено резерв, на 31.12.2012 вся дебiторська заборгованiсть покупцiв первiсною вартiстю 8 тис.грн. є знецiненою . Змiни в резервi пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi покупцiв представленi наступним чином: Залишок на 01.01.2012 _8 тис.грн. Нараховано _ 0 тис.грн. Використано _ 0 тис.грн. Залишок на 31.12.2012 - 8 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становила на 01.01.2012р. 0 тис.грн., на 31.12.2012р. 0 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становила на 01.01.2012р. 2 тис.грн., на 31.12.2012р 2 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть визнана з урахуванням резерву на знецiнення, який створено в сумi 16 тис.грн. (на 01.01.2012р. та на 31.12.2012р.). Станом на 31.12.2012р. вся дебiторська заборгованiсть в гривнях. 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти становили на 01.01.2012р. 2 тис.грн., на 31.12.2012р. 1 тис.грн. 10. Акцiонерний та iнший капiтал Капiтал Товариства на 31.12.2012р. представлено акцiонерним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi непокритого збитку. Станом на 31.12.2012р. розмiр акцiонерного капiталу становив 39866 тис.грн., подiлений на 159 465 600 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Змiн у розмiрi акцiонерного капiталу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Додатковий випуск акцiй не проводився. Iнший додатковий капiтал на 01.01.2012р. становив 1469 тис.грн. (на 31.12.2012р. 1469 тис.грн.). Iнший додатковий капiтал представлений сумами дооцiнки основних засобiв та запасiв при їх реалiзацiї. Змiн у розмiрi додаткового капiталу протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Вiдрахування до резервного капiталу не здiйснювались по причинi вiдсутностi прибутку. 11. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Непокритий збиток на 01.01.2012р.становив 22982 тис.грн., на 31.12.2012р. 26801 тис.грн.. Збiльшення непокритого збитку на 3819 тис.грн. вiдбулось внаслiдок отримання збитку за результатами дiяльностi Товариства у звiтному роцi. 12. Забезпечення та резерви Сума забезпечення виплат персоналу (резерв оплати вiдпусток) на 01.01.2012р. становила 111 тис.грн. (на 31.12.2012р. 224 тис.грн.). Забезпечення є поточним, тому визнано у складi iнших поточних зобов`язань Товариства. У 2012 роцi нараховано забезпечення в сумi 202 тис.грн., використано в сумi 89 тис.грн. 13. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iншi поточнi зобов`язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 30 тис.грн.на 01.01.2012р., 30 тис.грн.на 31.12.2012р.; Поточнi зобов`язання за розрахунками з бюджетом: 2757 тис.грн.на 01.01.2012р., 2966 тис.грн.на 31.12.2012р.; Поточнi зобов`язання зi страхування: 2178 тис.грн.на 01.01.2012р., 2518 тис.грн.на 31.12.2012р.; Поточнi зобов`язання з оплати працi: 585 тис.грн.на 01.01.2012р., 586 тис.грн.на 31.12.2012р. Iншi поточнi зобов`язання: 249 тис.грн.на 01.01.2012р., 944 тис.грн.на 31.12.2012р. У тому числi резерв оплати вiдпусток на 01.01.2012р. 111 тис.грн., 224 тис.грн.на 31.12.2012р. Кредиторська заборгованiсть Товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках. 14. Доходи та витрати Доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв та послуг за 2012 рiк становили 988 тис.грн. За вирахуванням ПДВ, чистий дохiд вiд реалiзацiї становив 891 тис.грн. Вся реалiзацiя продукцiї здiйснювалась на внутрiшньому ринку. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становила 2668 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становили 21 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати становили 1392 тис.грн., витрати на збут - 19 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 678 тис.грн. Iншi доходи та витрати. Дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв становив 38 тис.грн. Собiвартiсть лiквiдованих основних засобiв становила 12 тис.грн. 15. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2012р. становила 14534 тис.грн., що на 25332 тис.грн. менше вiд скоригованої вартостi статутного капiталу Товариства. Згiдно норм ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни у встановленому порядку. 16. Управлiння фiнансовими ризиками Дiяльность Товариства пiдпадає пiд ряд фiнансових ризикiв, серед яких цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв, кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню або не є профiльними для його дiяльностi. Товариство схильне до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом послужить причиною понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок невиконання зобов`язання за договором. Кредитний ризик виникає пiд час кредитних та iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Кредитний ризик пов`язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, фiнансовими iнструментами та депозитами в банках, а також з операцiями з клiєнтами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов`язання за операцiями. У керiвництва немає формальної кредитної полiтики по вiдношенню до рiзних клiєнтiв, i рiвень кредитного ризику контролюється в оперативному режимi окремо по всiх значних клiєнтах. Товариство не вимагає забезпечення з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi заставою. Ним створений резерв пiд знецiнення в сумi, що представляє собою оцiнку керiвництвом майбутнiх збиткiв вiд дебiторської заборгованостi. 17. Управлiння капiталом Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, яке забезпечує прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшенняй його вартостi. Товариство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов`язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов`язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, визнаному в балансi. Спiввiдношення власних i позикових коштiв на 31.12.2012р. становило 0,5 (на 01.01.2012р. 0,3), що свiдчить про достатню фiнансову стiйкiсть Товариства. 18. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб`єктивнi судження. В України все ще спостерiгаються деякi явища, притаманнi ринку, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. Ринковi котрирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу по вимушено низькiй цiнi, не будучи, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало всю наявну iнформацiю. Балансова вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 19. Сегменти Товариство в силу своїх технологiчних особливостей та практики органiзацiї виробництва, що склалася, займається одним видом дiяльностi, в основному на територiї мiсцезнаходження. Тому господарсько-галузевi та географiчнi сегменти не видiлено. 20. Припинена дiяльнiсть Припинення дiяльностi не вiдбувалось. 21. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi На дату затвердження цiєї попередноьї звiтностi такi стандарти та iнтерпретацiї, а також поправки до стандартiв були випущенi, але ще не набрали чинностi (набувають чинностi для рiчних облiкових перiодiв, що починаються з або пiсля 01.01.13р.): МСФЗ 9 _Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка_ (переглянутий у 2010 роцi) МСФЗ 10 _Консолiдована фiнансова звiтнiсть_ (випущений у травнi 2011 року) МСФЗ 11 _Спiльнi угоди_ (випущений у травнi 2011 року) МСФЗ 12 _Розкриття iнформацiї за iнвестицiями в iншi компанiї_ (випущений утравнi 2011 року) МСФЗ 13 _Оцiнка справедливої вартостi _ (випущений у травнi 2011 року) МСБО 19 _Виплати працiвникам_ МСБО 27 _Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть_ МСБО 28 _Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства_ Керiвництво оцiнює вплив застосування МСФЗ 9 _Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка_ та МСФЗ 13 _Оцiнка справедливої вартостi _. Стосовно iнших стандартiв та iнтерпретацiй, то, на думку керiвництва, їх прийняття в майбутнiх перiадах iстотно не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства. Керiвник пiдприємства-керуючий санацiєю С.О.Бадик Гол.бухгалтер Є.В.Люлько

 

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства „КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” за рік, що закінчився 31 грудня 2012 Адресат Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства “Кам`янець-Подільський завод “Електрон”, фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Вступний параграф Основні відомості про емітента: Повне найменування: публічне акціонерне товариство „КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” Ідентифікаційний код: 22776959 Місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., м.Кам`янець-Подільський, вул.маршала Харченка, будинок 22-Б Дата державної реєстрації: 31.12.1999р. Опис аудиторської перевірки Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - “попередня фінансова звітність”). Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи спеціального призначення, що грунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”. Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12. 2013 року. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання цієї попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою спеціального призначення, описаною в примітці 3. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства, або помилки. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; за використання ним припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Однак у зв`язку з питанням, описаним у параграфі “Підстава для відмови від висловлення думки”, ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Підстава для відмови від висловлення думки Відповідно до облікової політики, товариство для оцінки основних засобів після визнання обрало модель собівартості, відповідно до якої після визнання активом об`єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Відповідно до п.14 МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”, попередні оцінки суб`єкта господарювання відповідно до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ повинні узгоджуватися з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за попередніми ЗПБО (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо немає об`єктивного свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові. Майже всі основні засоби товариства зазнали впливу індексацій їх первісної вартості та сум накопиченого зносу, які проводились в 1991-1996 роках згідно з Постановами Кабінету міністрів України. Порядок здійснення цих індексацій грунтувався на формалізованому підході, внаслідок чого проіндексовані суми не відображали реальної вартості актівів. Втрати від зменшення корисності основних засобів товариством не визнавались. Внаслідок цього, на нашу думку, оцінки основних засобів, на дату переходу товариства на МСФЗ не надають об`єктивної інформації про реальну вартість основних засобів, залишкова вартість яких на дату балансу становила 17601 тис.грн., або 81% від всіх активів товариства. Ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях сум, у яких основні засоби визнані у фінансовій звітності. Загальний висновок аудитора (відмова від висловлення думки) У зв`язку зі значущостю питання, про яке йдеться у параграфі “Підстави для відмови від висловлення думки”, ми не мали можливості отримати достатні і належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо попередньої фінансової звітності ПАТ “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” станом на 31.12.2012р. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примітку 3, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН”, результатів його діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства “КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД “ЕЛЕКТРОН” може бути неприйнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ми звертаємо увагу на те, що інший додатковий капітал товариства представлений переважно сумами дооцінок обротних активів і при переході на МСФЗ ці суми слід було визнати у складі нерозподіленого прибутку (зменшивши непокритий збиток на 1469 тис.грн.). Проте, з врахуванням норм Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об`єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №1213, залишки додаткового капіталу можуть бути зменшені у разі прийняття уповноваженим органом відповідних рішень. Оскільки відповідне рішення не приймалось, сума дооцінок оборотних активів не переносилась з сум додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку/непокритого збитку. Наша думка не модифікована і щодо цього питання. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку №2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. В результатi проведеного розрахунку вартiсть чистих активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 14534 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 39866 тис.грн. Неоплаченного капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв (14534 тис.грн.) менша від величина скоригованого статутного капiталу (39866 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, та згідно яких у такому випадку товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявних суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур суттєвих невідповідностей виявлено не було. Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2011 року (остання річна фінансова звітність) складає 24152 тис.грн. Мінімальна сума правочину, який пiдлягав аудиторським процедурам, складає 2415,2 тис. грн. Товариство у 2012р. не мало виконання правочинiв, якi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" визнано значними. Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Камянець-Подільський завод “Електрон" здiйснювалось вiдповiдно до Статуту, затвердженого загальним зборами акцiонерiв (протокол №8 вiд 19.05-21.06.2011р.). Статутом передбачено такі органи управління та контролю товариством: Вищий орган товариства — загальні збори акціонерів, Наглядова рада товариства, Виконавчий орган — Правління товариства, Ревізійна комісія. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та відповідними Положеннями (Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію, затверджені загальними зборами акціонерів, Протокол № 8 від 19.05-21.032011р.). Функціонування органів корпоративного управління певною мірою обмежується тим, що у товаристві відповідно до судових ухвал продовжувалась процедура санації, відповідно, було призначено керуючого санацією та розпорядника майна. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв в 2012 році не проводились. Внутрiшнiй аудитор (служба внутрiшнього аудиту) на Товариствi вiдсутня. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства покладено на Ревізійну комісію. Інформація, наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Система внутрiшнього контролю на Товариствi створена та дiє, але вимагає подальшого вдосконалення. Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, щодо надання iнформацiї, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури та отриманi розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") аудитор не отримав доказiв обставин, що свiдчать про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Сплата акціонерним товариством статутного фонду (капіталу) Весь статутний капітал повністю сплачений. По балансу товариства на 31.12.2012р. статутний капітал (код 300) рахувався в сумі 361,7 тис.грн. , що відповідає його розміру, задекларованому в установчих документах на дату балансу. Розкриття інформації щодо активів, зобов`язань, власного капіталу та обсягу чистого прибутку товариства Активи товариства на дату балансу становили 84,8 тис.грн.(в тому числі необоротні активи 63,3 тис.грн., оборотні активи 21,5 тис.грн.), зобов`язання становили 26,9 тис.грн.(всі зобов`язання визнані поточними), власний капітал становив 57,9 тис.грн. За результатами діяльності звітного 2012 року фінансовим результатом діяльності товариства визнано збиток в сумі 146,6 тис.грн., що відображено по коду р.150 звіту про фінансові результати. Інформацію про активи, зобов`язання, власний капітал та обсяг чистого прибутку (збитку) в усіх суттєвих аспеках, включаючи вплив переходу на МСФЗ, крім відокремлення від впливу переходу вплив виправлення помилок, допущених в попередніх звітних періодах при складанні фінансової звітності згідно П(С)БО, розкрито у примітках. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування відповідно до установчих документів: Приватне підприємство “Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003" Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, які одноособово надають аудиторські послуги: Свідоцтво № 3228, видане рішенням АПУ від 25.09.2003р., продовжене рішенням АПУ від 25.09.2008р. № 194/3 до 25.09.2013р. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості: № 0245 від 26.04.2012, видане рішенням АПУ № 249/5. Ідентифікаційний код: 32522637 Дата державної реєстрацiї: 07.07.2003р. Місцезнаходження: 32300, Україна, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41 „б” Телефон (факс): (03849) 5 04 36 E-mail: partner2003@mail.ru. Дата i номер договору на проведення аудиту: 3-03 фз вiд 14.03.2013р. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 14.03.2013р.-26.04.2013. Аудитор (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії сертифiкату до 26.06.2013р.) _______________ О.В.Фесенко Директор ПП “АФ "Аудит-Партнер-2003" (сертифiкат серiя А 005425, виданий рiшенням АПУ №124 вiд 26.06.2003р., термін дії сертифiкату до 26.06.2013р.) _______________ О.В.Фесенко Дата аудиторського висновку: 26 квітня 2013 року

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі