КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Квартальний звіт емітента ЦП за 1 квартал 2013 року

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

22.04.2013

 

(дата)

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1 Повне найменування емітента

 

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

 

1.2 Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

22776959

 

1.4 Місцезнаходження емітента

 

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(03849)3-33-12 (03849)3-33-80

 

1.6 Електронна поштова адреса емітента

 

pat.electron@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2013

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.plant-electron.net

в мережі Інтернет

22.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                                                                     X

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента


9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А 01№180911

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1999

3.4. Місцезнаходження

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

3.5. Статутний капітал (грн.)

39866400.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

109

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.50 Виробницво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв, 82.92 Пакування, 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

99.940

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

У товариствi створенi : 1.Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства.2.Наглядова рада Товариства.3.Виконавчий орган - Правлiння Товариства.4.Ревiзiйна комiсiя. У Товариствi у даний час проходить процедура санацiї. Колегiальний орган управлiння на даний час не дiє. Бадика Святослава Олександровича призначено керiвником пiдприємства- керуючим санацiєю.

3.11. Посадові особи емітента

Посадовi особи пiдприємства:Голова правлiння Бадик Святослав Олександрович, головний бухгалтер - член правлiння Люлько Євгенiя Василiвна. Члени правлiння: Благун Вiталiй Миколайович, Вознюк Анатолiй Олександрович, Сапожник Петро Петрович.Голова наглядової ради Фонд державного майнаУкраїни в Хмельницькiй областi - представник Моцний Вiталiй Васильович, член наглядової ради - представник мiської ради за погодженням, Бедаркова Свiтлана Миколаївна, Малисник Василь Iванович, голова Ревiзiйної комiсiї Стадник Микола Якович, члени ревiзiйної комiсiї Боднарук Ольга Iванiвна, Громик Алла Михайлiвна.

3.12. Засновники емітента

Засновником ВАТ "Кам'янець Подiльський завод "Електрон" є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Хмельницькiй областi ( код ЕДРПОУ 02898152)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

 4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.02.2000

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

№3/22/1/00

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

159465600

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

159370154

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107,м.Київ, вул.Тропiчна,буд.7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

6.8. Факс

(044) 485-42-41

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Послуги надаються згiдно укладеного договору.

 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За пеший квартал 2013 року Товариство одержало дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарi, робiт, послуг) на суму 91 тис.грн. ( в т.ч. ПДВ 16 тис.грн.). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) складає 249 тис.грн. У звiтному перiодi в результатi господарсько-фiнансової дiяльностi Товариство одержало збитки на суму 656 тис.грн.

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 20
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" за ЄДРПОУ 22776959
Територія   за КОАТУУ 6810400000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 193
Вид економічної діяльності   за КВЕД 32.50
Середня кількість працівників 109  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 32300, Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подiльский, вул.Маршала Харченка, Б.22-Б  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):      
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)      
за міжнародними стандартами фінансової звітності V    

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)    
на 31.03.2013 р.    
         
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1 2 3 4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 17601 17336 18650
первісна вартість 1011 46915 46829 47402
знос 1012 29314 29493 28752
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0 0
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I

1095 17601 17336 18650
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3980 3911 5497
Виробничі запаси 1101 2532 2512 2574
Незавершене виробництво 1102 348 346 1199
Готова продукція 1103 1100 1053 1724
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 0 0 0
за виданими авансами
з бюджетом 1135 1 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 2 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 1 0 2
Рахунки в банках 1167 0 1 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в: 1181 0 0 0
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 3984 3915 5502
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 21585 21251 24152
         

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 39866 39866 39866
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1469 1469 1469
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -26801 -27457 -22982
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14534 13878 18353
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість: 1610 0 0 0
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги 1615 30 37 30
за розрахунками з бюджетом 1620 2966 3017 2757
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2518 2596 2178
за розрахунками з оплати праці 1630 586 525 585
за одержаними авансами 1635 7 4 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 224 224 111
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 720 970 138
Усього за розділом IІІ 1695 7051 7373 5799
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 21585 21251 24152
         
Примітки        
Керівник Бадик Святослав Олександрович     
Головний бухгалтер Люлько Євгенiя Василiвна     
         
      КОДИ  
    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 20  
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кам'янець-Подiльський завод "Електрон" за ЄДРПОУ 22776959  
  (найменування)      
         
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 31.03.2013 р.   
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ     
         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 75 123  
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0  
Премії підписані, валова сума 2011 0 0  
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0  
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0  
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 249 109  
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0  
Валовий: прибуток 2090 0 14  
Валовий: збиток 2095 174 0  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0  
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0  
Інші операційні доходи 2120 27 33  
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0  
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0  
Адміністративні витрати 2130 480 452  
Витрати на збут 2150 5 4  
Інші операційні витрати 2180 21 15  
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0  
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0  
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0  
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 653 424  
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0  
Інші фінансові доходи 2220 0 0  
Інші доходи 2240 0 0  
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0  
Фінансові витрати 2250 0 0  
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0  
Інші витрати 2270 3 4  
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0  
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0  
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 656 428  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0  
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0  
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 656 428  
II. СУКУПНИЙ ДОХІД     
         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0  
Накопичені курсові різниці 2410 0 0  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0  
Інший сукупний дохід 2445 0 0  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0  
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -656 -428  
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ     
Матеріальні затрати 2500 39 21  
Витрати на оплату праці 2505 216 193  
Відрахування на соціальні заходи 2510 81 75  
Амортизація 2515 260 252  
Інші операційні витрати 2520 159 9  
Разом 2550 755 550  
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    
Середньорічна кількість простих акцій 2600 159465600 159465600  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 159465600 159465600  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.00411000 -0.00268000  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.00411000 -0.00268000  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0  

 

 

Примітки    
Керівник Бадик Святослав Олександрович
Головний бухгалтер Люлько Євгенiя Василiвна

 
   

 


 

 

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі