КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

М.П.

23.10.2012

 

(дата)

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1 Повне найменування емітента

 

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

 

1.2 Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

22776959

 

1.4 Місцезнаходження емітента

 

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(03849)3-33-12 (03849)3-33-80

 

1.6 Електронна поштова адреса емітента

 

electron@kp.km.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2012

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.plant-electron.net

в мережі Інтернет

23.10.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність                                                                                                                     X

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

А 01№180911

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1999

3.4. Місцезнаходження

32300, м.Кам'янець - Подiльський, вул.Маршала Харченка,б.22-Б

3.5. Статутний капітал (грн.)

39866400.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

118

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.10.1 Виробницво медичного,хiрургiчного та ортопедичного устаткування, 74.82.0 Пакувальнi роботи, 29.54.1 Виробництво машин для текстильної промисловостi

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

99.940

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

У товариствi створенi та функцiонують: 1.Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв Товариства.2.Наглядова рада Товариства.3.Виконавчий орган - Правлiння Товариства.4.Ревiзiйна комiсiя.

3.11. Посадові особи емітента

Посадовi особи пiдприємства:Голова правлiння Бадик Святослав Олександрович, головний бухгалтер - член правлiння Люлько Євгенiя Василiвна. Члени правлiння: Благун Вiталiй Миколайович, Кремiнський Анатолiй Миколайович, Вознюк Анатолiй Олександрович, Сапожник Петро Петрович.Голова наглядової ради Фонд державного майнаУкраїни в Хмельницькiй областi - представник Моцний Вiталiй Васильович, член наглядової ради - представник мiської ради за погодженням, Бедаркова Свiтлана Миколаївна, Малисник Василь Iванович, голова Ревiзiйної комiсiї Стадник Микола Якович, члени ревiзiйної комiсiї Боднарук Ольга Iванiвна, Громик Алла Михайлiвна.

3.12. Засновники емітента

Засновником ВАТ "Кам'янець Подiльський завод "Електрон" є держава в особi регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Хмельницькiй областi ( код ЕДРПОУ 02898152)

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

 4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

29.02.2000

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

№3/22/1/00

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

159465600

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.00

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

159370154

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107,м.Київ, вул.Тропiчна,буд.7-Г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

6.8. Факс

(044) 485-42-41

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Послуги надаються згiдно укладеного договору.

 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За 3 квартал 2012 року Товариство одержало дохiд вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт,послуг) на суму 835 тис.грн.(в т.ч.ПДВ 80 тис.грн).Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 1143 тис.грн.У звiтному перiодi в результатi господарсько - фiнансової дiяльностi Товариство одержало збитки на суму 388 тис.грн.

 Квартальна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

30.09.2012

Підприємство

ПАТ "Кам'янець - Подiльський завод "Електрон"

за ЄДРПОУ

22776959

Територія

 

за КОАТУУ

6810400000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

193

Орган державного управління

 

за КОДУ

06024

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

33.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

32300 м.Кам'янець - Подiльський вул.Маршала Харченка,б.22-Б

Середня кількість працівників

118

 

 Баланс на 30.09.2012

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

18650

17898

- первісна вартість

031

47402

46926

- знос

032

28752

29028

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

13

13

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

18663

17911

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

2574

2548

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1199

414

Готова продукція

130

2181

2116

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

27

24

- первісна вартість

161

27

24

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

2

3

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2

2

- у т.ч. в касі

231

0

1

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

5985

5107

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

24651

23021

 Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

39866

39866

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

1469

1469

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-22372

-24786

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

18963

16549

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

167

741

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

4

- з бюджетом

550

2757

2924

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

2178

2425

- з оплати праці

580

585

376

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1

2

Усього за розділом IV

620

5688

6472

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

24651

23021

Примітки

 

 

Керівник

Бадик Святосла Олександрович

 

Головний бухгалтер

Люлько Евгенiя Васлiвна

 

 

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал року

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

835

534

Податок на додану вартість

015

80

81

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

755

453

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1143

424

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

29

- збиток

055

388

0

Інші операційні доходи

060

47

197

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

1413

818

Витрати на збут

080

15

15

Інші операційні витрати

090

636

370

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

2405

977

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

0

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

10

54

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

2415

1031

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

969

518

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

2415

1031

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

2415

1031

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

Матеріальні затрати

230

460

323

 

Витрати на оплату праці

240

787

661

 

Відрахування на соціальні заходи

250

293

246

 

Амортизація

260

745

219

 

Інші операційни витрати

270

666

24

 

Разом

280

2951

1473

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

159465600.000

159465600.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

159465600.000

159465600.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.00151000

-0.00064600

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.00151000

-0.00064600

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

 

 

Керівник

Бадик Святосла Олександрович

 

Головний бухгалтер

Люлько Евгенiя Васлiвна

 

                                                 

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариство фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складає.

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі