КАМ'ЯНЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД

ЕЛЕКТРОН
 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова комісії з припинення

 

 

 

Бадик Святослав Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

29.04.2015

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство Кам'янець-Подільський завод "Електрон"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

32300, м. Кам'янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 22Б

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

22776959

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(03849) 32912, 32912

 

6. Електронна поштова адреса

 

elektron@emitent.km.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

29.04.2015

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

 

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.plant-electron.net

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

29.04.2015

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2015

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Годзіш Андрій Олександрович

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження  на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) у зв'язку с прийняттям рішення про перетворення Публічне акціонерне товариство "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Відмовився від надання паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді 1 рік. Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2015

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Климчук Володимир Миколайовича

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000000

Зміст інформації:

Припинено повноваження  на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) у зв'язку с прийняттям рішення про перетворення Публічне акціонерне товариство "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Відмовився від надання паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді  1 рік. Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2015

Припинено повноваження

Член наглядової ради

Благун Віталій Миколайович

д/н, 0, 01.01.2001, д/н

0,000250

Зміст інформації:

Припинено повноваження  на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) у зв'язку с прийняттям рішення про перетворення Публічне акціонерне товариство "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Відмовився від надання паспортних даних. Володіє 400 шт. акцій товариства. Перебував на посаді  1 рік. Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2015

Припинено повноваження

Генеральний директор

Бадик Святослав Олександрович

НА, 432193, 07.02.1998, Кам-Подільський МВ УМВС України в Хмельницькій області

0,000500

Зміст інформації:

Припинено повноваження  на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) у зв'язку с прийняттям рішення про перетворення Публічне акціонерне товариство "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" в Товариство з додатковою відповідальністю "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Володіє 800 шт. акцій товариства. Перебував на посаді  1 рік. Посадова особа непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2015

Обрано

Голова комісії з припинення

Бадик Святослав Олександрович

НА, 432193, 07.02.1998, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

0,000500

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) на невизначений термін. Попередня посада - голова правління "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН". Непогашеної судимості не має.

28.04.2015

Обрано

Член комісії з припинення

Котик Олег Миколайович

НА, 428031, 13.12.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

0,000000

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) на невизначений термін. Попередня посада - невідома. Непогашеної судимості не має.

28.04.2015

Обрано

Член комісії з припинення

Вознюк Анатолій Олександрович

НА, 403757, 01.11.1997, Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області

0,000000

Зміст інформації:

Обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 28.04.2015р.) на невизначений термін. Попередня посада - невідома. Непогашеної судимості не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" © 2009Гурт Апріорі